ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา วงศ์อร่าม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต"
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต" : รายงานการวิจัย
3 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต"
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต"
ปี พ.ศ. 2541
5 การศึกษาคุณค่าศิลปะปูนปั้นไทยตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นและนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2539
6 การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
7 การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช 2455-2532 : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2533
9 การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการพิมพ์ผ่านตะแกรงบนพื้นราบ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา โปรแกรมวิชาศิลปการพิมพ์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สหวิทยาลัยอีสานใต้