ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญชัย พยุงภร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยง ภู่วรวรรณ 16
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 12
3 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 11
4 อลงกร อมรศิลป์ 9
5 สันนิภา สุรทัตต์ 7
6 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 7
7 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
8 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 5
9 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 5
10 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 5
11 ประวีณา กิติคุณ 5
12 เกษมณี ไพรอนันตถาวร 5
13 ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ 5
14 ลินดา วิมลเก็จ 4
15 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 4
16 กมล สุวรรณการ 4
17 วรดี ลือชาชัยวงศ์ 3
18 อารุณี ชัยสิงห์ 3
19 ปิติรัตน์ บุญสุข 3
20 จิตติมา ทองมี 3
21 ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ 2
22 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 2
23 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 2
24 นวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ 2
25 จริยา พูลภักดี 2
26 ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน 2
27 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 2
28 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 2
29 ณัชชานาถ ถาวรสุข 2
30 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 2
31 นวลอนงค์ ปริโยธร 2
32 อภิชญา คล้ายพึ่งสินธุ์ 1
33 ศศิธร พลากุลมณฑล 1
34 วิทยา ภูมิภักดิ์ 1
35 นุชนาฎ ถาวรสุข 1
36 วรนุช จงศรีสวัสดิ์ 1
37 ปรางวลัย จันทร์แจ่ม 1
38 ศรัณย์ธร สุนันท์ชัยการ 1
39 ปิยธิดา พงษ์ศิริ 1
40 หทัยพันธน์ รวมพรรณพงศ์ 1
41 ประภาพร คุณทา 1
42 พุทธ เมืองไพศาล 1
43 พายุ ภักดีนวน 1
44 ฑิฆัมพร พุ่มผลทรัพย์ 1
45 กฤษฎา คงนมนาน 1
46 พรพิตรา ประเทศรัตน์ 1
47 รพีพรรณ สูณรงค์ 1
48 นาวิน จันทรา 1
49 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
50 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
51 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
52 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
53 อิสระ พุทธสิมมา 1
54 วินัย ศรวัต 1
55 ปิยดา หลินศุวนนท์ 1
56 ปรีชา กาเพ็ชร 1
57 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
58 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
59 เมตตา เมฆานนท์ 1
60 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
61 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 1
62 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 1
63 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
64 เผด็จ ธรรมรักษ์ 1
65 เผด็จ สิริยะเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 7
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 4
7 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน
2 การศึกษาความชุกและจำแนกสายพันธุ์เชิงชีวโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนไรโนไวรัสในอุจจาระผู้ป่วยเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันช่วงปี พ.ศ. 2553-2557
3 การศึกษาการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนพันธุกรรมของฮิวแมนโนโรไวรัสในประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 2009-2014
4 Joint Research Program : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบในประเทศไทยและญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ไมโครอาร์เอ็นเอของมนุษย์ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตับ
6 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อฮิวแมนโพลีโอมาไวรัสในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน STAT3 และ STAT4 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับของผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน miR-149, miR-499 และ miR-101-1 ที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง
9 ระบาดวิทยาและจัดจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มี การติดเชื้อในผู้ป่วยไทยช่วงปี ค.ศ. 2012-2013
10 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อฮิวแมนพาราอินฟลูเอนซาไวรัสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
11 การวิเคราะห์ microRNAs ของเซลล์มนุษย์สำหรับการยับยั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจสอบ microRNAs ของเซลล์ที่จำเพาะกับยีนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จีโนไทป์ A-J
ปี พ.ศ. 2554
13 การวิเคราะห์ไรโบโซมยีนบริเวณ Internal transcribed spacer ส่วนที่ 2 ของแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
15 การพัฒนามัลติเพล็กเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อการตรวจหาไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสเดงกี
16 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ด้วยเทคนิค Multiplex RT-PCR
17 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย
18 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลสำหรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 [H1N1]
19 การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์ และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม
ปี พ.ศ. 2552
20 ระบาดวิทยาและการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของ Human Rhinovirus ในผู้ป่วยเด็กไทยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
21 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย
22 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคชนิดรุนแรง ของเชื้อ Influenza A virus โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
23 ระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย