ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สัญชัยว นิลสุวรรณโฆษิต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเทคนิคเพื่อระบุตำแหน่งของต้นกำเนิดกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแล
2 การพัฒนาเทคนิคเพื่อระบุตำแหน่งของต้นกำเนิดกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแล
ปี พ.ศ. 2552
3 การจำลองการไหลสถานะเดียวจากแรงดันของปั๊มในระบบปฐมภูมิระหว่างการหยุดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4 การวิเคราะห์การกระจายของอุณหภูมิและการระบายความร้อนที่สภาวะคงตัวในแกนปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
5 การวิเคราะห์การกระจายของอุณหภูมิและการระบายความร้อน ที่สภาวะคงตัวในแกนปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 /
6 การจำลองการไหลสถานะเดียวจากแรงดันของปั๊มในระบบปฐมภูมิ ระหว่างการหยุดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2550
7 การจำลองเชิงตัวเลขระบบพลาสมา 2 มิติในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองอนุภาค
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์สร้างฟังก์ชันแจกแจงสมบัติสำหรับอนุภาคเชื้อเพลิงในของไหลสถิตสถานะเดียว
ปี พ.ศ. 2548
9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาภายในโลหะทรงกลมตันซึ่งตกอย่างอิสระภายใต้การเดือดเป็นชั้นฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2547
10 การประเมินค่าคงที่ของกลุ่มนิวตรอนสำหรับสมการการแพร่หลายกลุ่มพลังงานโดยวิธียุบกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2545
11 การจำลองการเดือดเป็นชั้นฟิล์มที่ขึ้นกับเวลาบนพื้นผิววัตถุทรงกลม
12 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคำนวณประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาด้วย MCNP-4A
ปี พ.ศ. 2544
13 การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สภาวะใต้วิกฤติ
14 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณการจัดการแกนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบ 2 มิติและหนึ่งกลุ่มพลังงาน
ปี พ.ศ. 2543
15 เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์