ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังศิต พิริยะรังสรรค์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สังศิต พิริยะรังสรรค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2539 4
5 2538 1
6 2526 1
7 2524 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต นำร่องจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2539
4 การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
5 การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาศาลแรงงาน
6 ค่าจ้างขั้นต่ำกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
7 ทุนขุนนางไทย (พ.ศ.2500-2516)
ปี พ.ศ. 2538
8 การเคลื่อนไหวของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้า พ.ศ. 2504-2519
ปี พ.ศ. 2526
9 พัฒนาการขององค์การจัดตั้งกรรมกรในประเทศไทย พ.ศ. 2401-2475
ปี พ.ศ. 2524
10 วิจารณ์การตีความประวัติศาสตร์ไทยของ ทรงชัย ณ ยะลา