ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังวรณ์ งัดกระโทก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sungworn Ngudgratoke
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Education 3
2 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 2
3 Ratchaneekool Pinyopanuwat 2
4 เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ 1
5 คณิตตา บุญแน่น 1
6 กิตติภัทร์ ปรีดาธณรม 1
7 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 1
8 เพ็ญนภา วิริยะรัตนศักดิ์ 1
9 พรอัญชลี พุกชาญค้า 1
10 พฤฒ ใบระหมาน 1
11 อีซา หอมหวน 1
12 จุฑามณี ไกรคุณาศัย 1
13 กุลชลี จงเจริญ 1
14 เพชรประกาย กุลตังวัฒนา 1
15 สุดประนอม สมันตเวคิน 1
16 สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 1
17 อนุสรณ์ เกิดศรี 1
18 พนัส จันทร์เปล่ง 1
19 No information provided 1
20 Nalinee Na Nakorn 1
21 Jittima Juntavech 1
22 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
23 เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ 1
24 พัชนี นนทศักดิ์ 1
25 วรรณี แกมเกตุ 1
26 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 1
27 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
28 เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 4
3 2557 4
4 2556 1
5 2555 1
6 2553 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2545 1
11 2543 1
12 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2 การประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบระดับชาติวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปโดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบผสมพหุระดับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มความสามารถแฝง
4 การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์
5 โมเดลการวัดผลค่าเพิ่มทางการศึกษาสำหรับวัดคุณภาพสถานศึกษาด้วยการใช้ผลรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินและรับรองคุณภาพของโรงเรียน
6 การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบประเมินกระบวนการพี่เลี้ยงใน การฝึกปฏิบัติการทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิด การประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
7 ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์: การประยุกต์ใช้โมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับที่มีการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบ
9 ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกข้อสอบสองวิธีในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับโมเดลการตอบสนองข้อสอบที่ใช้แบบทดสอบย่อย: การเปรียบเทียบระหว่างวิธีมอนติ คาร์โล ซีเอที และวิธีแบ่งกลุ่มค่าอำนาจจำแนกแบบถ่วงน้ำหนักที่มีการบังคับ
10 ความตรงและความเที่ยงของการให้คะแนนระหว่างภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ปี พ.ศ. 2556
11 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเรียนพิเศษต่อมูลค่าเพิ่มและความเหลื่อมล้า ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2555
12 การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 Evaluating score equity of computerized MCAT
ปี พ.ศ. 2550
14 Using Rasch model and bookmark standard setting procedure to establish a cutscore on STOU-TBS test
ปี พ.ศ. 2549
15 Rater effect in 360-Degree teacher evaluation: a case of teaching effectiveness in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเปรียบเทียบที่วางแผนไว้ : ทางเลือกในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ. 2545
17 หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthen
ปี พ.ศ. 2543
18 การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ปี พ.ศ. 2541
19 การใช้สมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
20 การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู