ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังคม เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สังคม เตชะวงศ์เสถียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 9
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2544 1
14 2543 1
15 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ
3 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
4 การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
5 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน II
8 การศึกษาต้นแบบการผลิตส้มโอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พันธุ์ทองดี อำเภอบ้านแท่นเป็นกรณีศึกษา และการพัฒนาศักยภาพส้มโอเนื้อสีแดง เพื่อเป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
16 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
17 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
18 อิทธิพลร่วมของไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารแคปไซซินนอยด์ในพริก [Capsisum annuum L.]
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
20 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก /
ปี พ.ศ. 2551
21 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน III
22 การศึกษาสถานภาพการผลิตและการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
24 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
25 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลของวันปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน II
ปี พ.ศ. 2549
27 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
28 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
29 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
30 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
31 การเก็บรักษาและวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2546
32 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพืชสวน : พืชผัก
ปี พ.ศ. 2544
33 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2543
34 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การศึกษาการไว้จำนวนผลและการห่อผล กับการเจริญเติบโตของผลและคุณภาพผลผลิตของส้มโอ (Citrus grandis (L.) Osbeck) พันธุ์ทองดี