ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังคม เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สังคม เตชะวงศ์เสถียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2557 2
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 6
7 2552 11
8 2551 11
9 2550 3
10 2549 2
11 2548 2
12 2547 4
13 2546 3
14 2545 1
15 2544 1
16 2543 1
17 2533 1
18 2525 1
19 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ
3 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การพัฒนาการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
5 การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
6 กลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
8 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน : การจัดการธาตุอาหารมะเขือเทศตามค่าวิเคราะห์พืช
ปี พ.ศ. 2554
10 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน II
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูก ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
12 การศึกษาต้นแบบการผลิตส้มโอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พันธุ์ทองดี อำเภอบ้านแท่นเป็นกรณีศึกษา และการพัฒนาศักยภาพส้มโอเนื้อสีแดง เพื่อเป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลรับปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
15 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
16 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
17 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
18 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูก ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
21 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
22 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
25 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
26 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
27 อิทธิพลร่วมของไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารแคปไซซินนอยด์ในพริก [Capsisum annuum L.]
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
29 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก /
ปี พ.ศ. 2551
30 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน III
31 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศ : การตอบสนองของมะเขือเทศต่อปุ๋ยและน้ำที่ได้รับ
32 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลรับปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
33 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
34 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
35 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศ : การตอบสนองของมะเขือเทศต่อปุ๋ยและน้ำที่ได้รับ
36 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศและพริกเพื่อการผลิตในโรงเรือน
37 การศึกษาสถานภาพการผลิตและการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
38 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
39 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
40 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลของวันปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2550
41 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน II
42 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
43 การศึกษาสถานภาพการผลิตและการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขต อำเภอบ้านแท่น
ปี พ.ศ. 2549
44 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง อุณหภูมิและความชื้นในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
45 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2548
46 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
47 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2547
48 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
49 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
50 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
51 การเก็บรักษาและวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2546
52 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
53 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
54 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพืชสวน : พืชผัก
ปี พ.ศ. 2545
55 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2544
56 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2543
57 การรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2533
58 ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเร่งรากทางการค้ากับการเกิดรากของกิ่งปักชำกีวีพันธุ์บรูโน
ปี พ.ศ. 2525
59 ประสิทธิภาพของฮอร์โมนเร่งรากทางการค้ากับการเกิดรากของกิ่งปักชำกีวีพันธุ์บรูโน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 การศึกษาการไว้จำนวนผลและการห่อผล กับการเจริญเติบโตของผลและคุณภาพผลผลิตของส้มโอ (Citrus grandis (L.) Osbeck) พันธุ์ทองดี