ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิ์ แสงบางปลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 เรวดี ธรวรานิช 1
3 ศราวุธ จุฑามณี 1
4 ศิริพร แต้โสตถิกุล 1
5 ธัชชัย สุมิตร 1
6 วิภา องค์วิเศษไพบูลย์ 1
7 อานุภาพ รุ่งสว่าง 1
8 นันทนา ไชยภักดิ์ 1
9 ขนิษฐา เมฆารสธรรมกุล 1
10 จันทนา จุนเจือจาน 1
11 กัลยาณี กิตติศาสตรา 1
12 ดวงแก้ว ไทรนนท์ 1
13 ชุลีพร กิจรุ่งโรจน์ไพศาล 1
14 สรวงสุดา ทรงขำ 1
15 วัชรา หิรัญยะวะสิต 1
16 ทัศนีย์ วิริโยทัย 1
17 ทิพวัลย์ เชื้อขาว 1
18 วราภรณ์ พิเชฐวิวัฒนา 1
19 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 1
20 ชมพูนุท มณีรินทร์ 1
21 ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ 1
22 มรกต ดุษฎีธรรม 1
23 อร่าม ตันติโสภณวนิช 1
24 สนาม สวนศิลป์พงศ์ 1
25 สุพจน์ ชัยวงศ์โรจน์ 1
26 สิริพร แสงหทัยอารีย์ 1
27 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2534 1
3 2530 1
4 2528 4
5 2527 2
6 2525 4
7 2524 3
8 2523 1
9 2522 2
10 2521 1
11 2520 2
12 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การออกแบบบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด โดยใช้ระบบบัตรอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2534
2 การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความลับเฉพาะในระบบคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
3 ระบบการลงทะเบียนเรียนสำหรับมหาวิทยาลัยปิดด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง
ปี พ.ศ. 2528
4 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศสินค้าคงคลังของร้านหนังสือ
5 ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
6 การออกแบบระบบการวางแผนรายการอาหารสำหรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
7 การพัฒนาระบบทะเบียนรายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดตารางสอน
ปี พ.ศ. 2527
8 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานทะเบียนครุภัณฑ์
9 ระบบบัญชีเงินฝากโดยใช้คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2525
10 ระบบถามตอบสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์
11 การศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
12 ระบบสารนิเทศทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการผลิตอาหารสัตว์
13 ระบบรายงานการเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2524
14 การออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารบุคคลระดับภาควิชา โดยใช้คอมพิวเตอร์
15 การวิเคราะห์ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนนักศึกษา
16 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยประเมินความดีความชอบของอาจารย์
ปี พ.ศ. 2523
17 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการออกแบบเกราะกำบังรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2522
18 สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้ากับความสัมฤทธิผลของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
19 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาความซ้ำซ้อนในแนวสังเขปรายวิชา
ปี พ.ศ. 2521
20 การออกแบบระบบการจัดตารางสอนตารางสอบด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2520
21 รูปแบบจำลองทางไดนามิคของการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจำแนกชนิดหินอัคนีด้วยระบบ ครอส อิดดิ่ง เพียร์ซัน วอชิงตัน
ปี พ.ศ. 2517
23 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง