ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิ์ ประทุมราช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สวัสดิ์ ปทุมราช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 รัตนา พุ่มไพศาล 5
3 อุ่นตา นพคุณ 2
4 ประเวศ อรรถศุภผล 1
5 พรนิภา กันทรากร 1
6 จำลอง ชูโต 1
7 นารีรัตน์ หอมโกศล 1
8 บุญเสริม แพเพชร 1
9 ปรุงจิตต์ พนาวัฒนวงศ์ 1
10 ทิพยา ทองวัฒนา 1
11 นิตยา ใจตาบ 1
12 วันชัย สุมโนจิตราภรณ์ 1
13 อรภา ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1
14 อาชัญญา สิริยานนท์ 1
15 เพ็ญ จรูญธรรมพินิจ 1
16 ศรีสมร พุ่มสะอาด 1
17 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
18 แก้วตา ขาวเหลือง 1
19 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
20 พันธณีย์ วิหคโต 1
21 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
22 วิบูลย์ บุญสุวรรณ 1
23 จารุพร สูงสว่าง 1
24 วิมล ตันสกุล 1
25 เดอร์, ธอมัส เอ 1
26 จรัสพักตร์ บุณโยดม 1
27 พจนารถ มงคล 1
28 อธิษฐาน มงคลสถิตย์ 1
29 กรรณิการ์ จันทหิรัญ 1
30 ขจรสุดา เหล็กเพชร 1
31 นวลจันทร์ เพ็ญประดับพร 1
32 นวลฉวี คุ้มตระกูล 1
33 ชูชีพ พงษ์สมบูรณ์ 1
34 สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล 1
35 พงศ์ธร โพธิ์พลศักดิ์ 1
36 พิทักษ์ เสงี่ยมสิน 1
37 แววตา ชัยวิวัฒน์พงศ์ 1
38 สมคิด บุญเรือง 1
39 สุภาภรณ์ ทองใบ 1
40 โยธิน คันสนยุทธ 1
41 กานดา ลือสุทธิวิบูลย์ 1
42 สุจิตร ศิริรัตน์ 1
43 ทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ 1
44 กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 1
45 กลอยใจ วัฒนกูล 1
46 สมจิตต์ ทิพย์สุวรรณสิริ 1
47 วัฒนา พันธุ์เมฆา 1
48 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
49 อัจฉรา จันไกรผล 1
50 อัมพิกา สุริยินทร์ 1
51 ส่าหรี สุขสถิตย์ 1
52 ชาตรี ธรรมธุรส 1
53 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 1
54 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
55 สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ 1
56 สุภาพร ฉมาพร 1
57 สมถวิล แหลมสัก 1
58 ช่อลดา พันธุเสนา 1
59 วาสนา โกวิทยา 1
60 รังสิมา ศิริฤกษ์พิพัฒน์ 1
61 วราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ 1
62 วิทร วิภาหัสน์ 1
63 ชลลดา ชินะศิริกุล 1
64 เสรี ชัดแช้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2533 2
2 2532 1
3 2530 4
4 2529 3
5 2528 4
6 2527 2
7 2525 5
8 2524 5
9 2523 2
10 2522 7
11 2521 10
12 2520 2
13 2519 3
14 2518 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 สมมติฐานการวิจัย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลำดับการเกิด เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
3 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ในเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2530
4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ลักษณะของนักเรียน และลักษณะของครู กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 ความสัมพันธ์เชิงดาโนมิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะ ของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน และสภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
6 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการศึกษา นอกระบบโรงเรียนระหว่างหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองดีเด่น กับหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พุทธศักราช 2528 : การศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
7 ปัญหาและความต้องการของเด็กไม่ได้เรียนต่อที่อยู่นอกเขตเทศบาล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2529
8 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
9 สมมติฐานการวิจัย
10 บทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2528
11 การเปรียบเทียบการเทียบมาตราระหว่างรูปแบบที่ใช้ผู้สอบร่วมกับรูปแบบ ที่ใช้แบบสอบร่วม
12 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ความสามรถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และทัศนคติในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัย กับคะแนนสอบคัดเลือกของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2521 และ 2522
ปี พ.ศ. 2527
15 ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายอาชีพ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 การสร้างแบบสอบความสัมพันธ์เชิงมิติในชุดแบบสอบความถนัด ทางวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
17 การสร้างแบบสอบเหตุผลเชิงกลในชุดแบบสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
18 การสร้างแบบสอบคณิตศาสตร์ในชุดแบบสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
19 อิทธิพลของการจัดระเบียบข้อความที่มีต่อการระลึกได้ในบุคคล ที่มีแบบการคิดต่างกัน
20 การสร้างแบบสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษ 041 "ทักษะการฟัง-พูด 1"
21 ผลของการใช้แบบสอบย่อยต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2524
22 ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในกรุงเทพมหานคร
23 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
24 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2523 ในจังหวัดนครสวรรค์
25 ผลของประเภทแบบสอบย่อยที่แตกต่างกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
26 การสร้างแบบประเมินวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2523
27 การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตทางการวิจัยการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทัศนะของตนเองและผู้บังคับบัญชา
28 ผลของลักษณะโครงสร้างข้อกระทงและการกระจายของตำแหน่งตัวถูก ต่อความยาก ความเที่ยง และความตรงของแบบสอบอุปมาอุปไมย
ปี พ.ศ. 2522
29 การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
30 การวิเคราะห์ผลร่วมระหว่างช่วยการเสนอสิ่งเร้าซ้ำ และช่วงจำในการจำคำโยงคู่แบบน่อเนื่อง เพื่อทดสอบทฤษฎีการเลือกรหัส
31 การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียนระดับอุดมศึกษา
32 การดัดแปลงแบบสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ สำหรับใช้นักเรียนไทยชั้นประถมปีที่เจ็ด
33 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
34 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
35 การสร้างแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติในการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2521
36 การพัฒนาแบบสอนชุดความถนัดจำแนกด้านเหตุผลเชิงกล
37 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการฟังภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่สามและห้า
38 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านความสัมพันธ์เชิงมิติ
39 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม สี่ และ ห้า
40 การสร้างแบบสอบสมรรถนะทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม สี่ และห้า
41 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านการใช้ภาษาไทย
42 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านจำนวน
43 การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้ายเหตุผลเชิงถ้อยคำ
44 การพัฒนาแบบสอบชุมความถนัดจำแนก ด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
45 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2520
46 การทดลองสอนวิชาตรีโกณมิติโดยการใช้บทเรียนโปรแกรม
47 การศึกษาความตรงของแบบสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
48 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างสัมฤทธิผลกับความถนัดและความสนใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
49 ผลของคำชี้แจงในการให้คะแนน และระยะเวลาในการตอบที่ต่างกันต่อการตอบข้อสอบแบบเลือกตอบ
50 การดัดแปลงแบบสอบความถนัดเชิงเสมียนของเทิส
ปี พ.ศ. 2518
51 การวิเคราะห์มาตรฐานการให้อันดับคะแนน ของอาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
52 การทำนายผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ด้วยคะแนนสอบความถนัดและผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
53 การดัดแปลงแบบสอบเดอะชิคาโกนอนเวอร์เบิลเอ็กแซมมิเนชั่น เพื่อใช้กับเด็กหูหนวกไทย
54 การสร้างมาตราทัศนคติของครูต่อนักเรียน
55 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล วชิรพยาบาล ปีการศึกษา 2517
56 การวิเคราะห์ข้อสอบสัมฤทธิผลวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
57 การออกแบบระบบการประเมินผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5