ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิ์ จงกล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 27
2 สวัสดิ์ จงกล 6
3 นุชิต ศรีอาจ 2
4 พลชัย จำปาสิม 1
5 ประคอง นันบุญตา 1
6 เมธา ปรางค์แสงวิไล 1
7 ประวิทย์ เกื้อเม่ง 1
8 อังกูล สมคะเนย์ 1
9 ชำนาญ วัฒนะ 1
10 ประมวล ทบบัณฑิต 1
11 ณรงค์ คงกิจ 1
12 มานะ เอี่ยมปิยะ 1
13 ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว 1
14 นิตยา จรูญผลฐิติ 1
15 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
16 โชคชัย งามสิทธิโชค 1
17 ณรงค์ หิตโกเมท 1
18 จิราพร ธวัชวิเชียร 1
19 สงวนศักดิ์ เดชคง 1
20 ศิริธร สุขโขใจ 1
21 สมพิศ วงษ์แหยม 1
22 สมมาศ ประทุมวัลย์ 1
23 วรจิตร มังคละแสน 1
24 ลิ้นจี่ หะวานนท์ 1
25 ศิริชัย อนันตผล 1
26 ศิริพร จุลบาท 1
27 กรรณิการ์ สัจกุล 1
28 อรุณ ตั้งยุวเรือง 1
29 อรุณ บุญสวัสดิ์ 1
30 วิจิตรา บุษบา 1
31 สุรินทร์ กลีบทอง 1
32 ธงชัย รตโนภาส 1
33 สมคิด อิสระวัฒน์ 1
34 ประสิทธิ์ บุญถนอม 1
35 พงษ์พิศ ทะคง 1
36 ทองใบ ทองมาก 1
37 สุนทร ปิยะวสันต์ 1
38 วิโรจน์ มังคละมณี 1
39 สันทัด สัตยายุทธ์ 1
40 สุจรรยา สุวรรณคีรี 1
41 จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช 1
42 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
43 กิติยา ดาระสวัสดิ์ 1
44 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
45 เตือน แพงวังทอง 1
46 บุญมี เณรยอด 1
47 เสกสรรค์ อรรถยานันทน์ 1
48 รัตนา สาหร่ายทอง 1
49 ปริศนา ทับกิจ 1
50 ยงยุทธ เกษสาคร 1
51 ปรีชา พึ่งจิตต์ตน 1
52 บังอร ภูมชาติ 1
53 อุทิศ นวลเจริญ 1
54 พัชรี ณ ถลาง 1
55 จิรนิติ หะวานนท์ 1
56 เลิศลักษณ์ สุึขแก้ว 1
57 วันชัย สังข์น้อย 1
58 ภาวิตา หาญวัฒนกุล 1
59 ภิญโญ ใจดำรงค์ 1
60 มงคล จินตนประเสริฐ 1
61 อัญชลี โตอุส่าห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2535 4
3 2534 8
4 2533 7
5 2532 9
6 2531 4
7 2530 5
8 2529 5
9 2528 6
10 2527 2
11 2526 2
12 2524 1
13 2522 1
14 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
2 สภาพและปัญหาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3 สภาพและปัญหา การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
4 สภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พัฒนาหลักสูตร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
5 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2534
6 การดำเนินงานศูนย์วิชาการจังหวัดของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
7 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้
8 การใช้หลักสูตรวิชาลูกเสือระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2528 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
9 การศึกษาการดำเนินงานตามแผนงานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
10 การศึกษาการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
11 การศึกษาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มวิชาการเทศบาล และเมืองพัทยาในปีการศึกษา 2530
12 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนดีเด่นสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
13 การบริการทางวิชาการของครูวิชาการประจำสำนักงานกลุ่มโรงเรียน ระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2533
14 การศึกษาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการอนุบาลชนบท ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 2
16 การจัดวิชาชีพท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนราธิวาส
17 การปฏิบัติงานของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
18 การประเมินแผนการสอนวิชาภาษาไทย ท.605 และ ท.606 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โดยใช้วิธีปุยซองส์เทคนิค
19 การศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 3
20 การดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2532
21 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
22 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตามโครงการอนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ
23 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนโครงการอนุบาลชนบทสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
24 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเลือก วิชาช่างเครื่องปั้นดินเผาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนวัดน้อยใน กรุงเทพมหานคร
25 การจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
26 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นิเทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
27 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษา ในโรงเรียนโครงการอนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
28 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษาในโรงเรียนโครงการอนุบาลชนบท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
29 การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรแบบกึ่งระบบโรงเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
30 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
31 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
32 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน ต้น พ.ศ.2521 โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3
33 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง พุทธศักราช 2527
ปี พ.ศ. 2530
34 การใช้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
35 การใช้เอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของครูอาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
36 การใช้หลักสูตรธุรกิจการท่องเที่ยวระดับอนุปริญญา ในวิทยาลัยครู
37 การใช้หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
38 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2524 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2529
39 การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเพิ่มเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ
40 การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สายการประถมศึกษา พุทธศักราช 2524
41 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ของนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
42 การใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
43 การศึกษาสภาพการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2528
44 วิวัฒนาการกฎหมายครูในประเทศไทย
45 สภาพการใช้หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ระดับปริญาตรี พุทธศักราช 2524 ในวิทยาลัยครู
46 ความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกลุ่มคนอาชีพอื่น เกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการ ของท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
47 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนประถมศึกษา ในความควบคุม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
48 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติของโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรไปใช้ ในโรงเรียนในกลุ่ม
49 พัฒนาการของหลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2527
50 การบริการทางวิชาการของโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
51 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ปี พ.ศ. 2526
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 9
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร กลุ่มประสบการณ์พิเศษตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2524
54 การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
55 ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงหลักสูตรประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2517
56 การแทรกประชากรศึกษาในหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น