ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและประเมินผลแผนที่ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2546
2 การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด
ปี พ.ศ. 2545
3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณปรับแก้ด้วยหลักลีสท์สแควร์โดยอัลกอริทึมแบบต่างๆ ในโปรแกรม MATHEMATICA
ปี พ.ศ. 2539
4 การเจนเนอราลไลซ์แบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สำหรับข้อมูลเชิงเส้นของแผนที่
ปี พ.ศ. 2538
5 ระบบตรวจสอบข้อมูลสนามสำหรับเครื่องมือสำรวจสถานีรวม
6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2530
7 การพัฒนาระบบการทำแผนที่เฉพาะกิจมาตราส่วนเล็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2528
8 การแปลงค่าพิกัดระบบโซลด์เนอร์เป็นระบบยูทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2527
9 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างพื้นหลักฐานอินเดียน 2518 กับพื้นหลักฐานอินเดียน 2497
ปี พ.ศ. 2526
10 การวิเคราะห์โครงข่ายงานวงรอบของโครงการพิษณุโลกฝั่งขวา
ปี พ.ศ. 2525
11 การตรวจสอบโครงข่ายสามเหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย