ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สร้อยสน สกลรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สร้อยสน สกลรักษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรวรรณ เหมชะญาติ 7
2 ทิศนา แขมมณี 6
3 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 5
4 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 4
5 ศิริเดช สุชีวะ 4
6 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 3
7 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 3
8 สายพิน สีหรักษ์ 2
9 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
10 สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ 2
11 จิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล 2
12 พรรณรอง รัตนไชย 2
13 สมจิต บุญคงเสน 1
14 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ 1
15 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
16 ศิธรา จุฑารัตน์ 1
17 วรนารถ โมลีเอรี 1
18 กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง 1
19 ขวัญชนก นัยจรัญ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 เด่นดาว ชลวิทย์ 1
22 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
23 ศุภวรรณ สัจจพิบูล 1
24 อลิศรา ชูชาติ 1
25 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 1
26 สุมาลี ชิโนกุล 1
27 พนาน้อย รอดชู 1
28 อภิรดี ไชยกาล 1
29 โรสนี จริยะมาการ 1
30 ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 1
31 กองกาญจน์ ตะเวทีกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 5
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2541 1
10 2539 2
11 2537 2
12 2536 1
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองบนฐานของวัฒนธรรมและชุมชนโดยบูรณาการแนวการสอนพูดและการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารสำหรับนักเรียนในช่วงรอยต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1
2 การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 สภาพ ปัญหาและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
5 สภาพ ปัญหาและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
6 ผลของการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
8 การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เนื้อหาและประเภทงานเขียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามแนวคิดการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทและเทคนิคการเสริมศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
13 ผลของการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาสายอาชีพและเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของการสอนภาษาไทยด้วยกลวิธีสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
20 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2539
21 พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
22 การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2537
23 นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
24 นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด : การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ปี พ.ศ. 2536
25 นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด : การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์