ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สราวุธ อนันตชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สราวุธ อนันตชาติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ 2
2 วรรณรดา สันทัดกลการ 2
3 พัชรินทร์ เทอดวงศ์วรกุล 2
4 พิชากร ว่องวิชญกร 2
5 วริษา รัชตะนาวิน 1
6 ณ ชนก แสงนิ่มนวล 1
7 พรรณวดี พานิช 1
8 ชนกพร ไพศาลพานิช 1
9 สมรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร 1
10 ดิสพร อ่อนนุช 1
11 นันทนา บริพันธานนท์ 1
12 ชนัญญา เภกะนันทน์ 1
13 พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ 1
14 ชนาภา หนูนาค 1
15 ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ 1
16 ภาสิริ เตชะวิทยาศิลป์ 1
17 รพีพรรณ ลีสุวัฒน์ 1
18 กุลชลี เชิงฉลาด 1
19 วรรธพร ถนอมสิงห์ 1
20 กิตติคม วงศ์สถาพรพัฒน์ 1
21 สโรชา เลิศทวีเดช 1
22 ธิติ บุตรรัตน์ 1
23 ณิชชา โชคพิทักษ์กุล 1
24 วิภาวัส อิสราพานิช 1
25 ทัศนันทน์ ตันติรัศมี 1
26 กฤติยา ห้วยหงษ์ทอง 1
27 คริสตีน่า ดีลอส ซันโตส 1
28 ลัดดา โศภนรัตน์ 1
29 วันธิดา จันทกิจ 1
30 นิธิมา จันทรสูตร 1
31 นภัสกร ศักดานุวงศ์ 1
32 พรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง 1
33 พรทิพย์ เลือดจีน 1
34 มณีรัตน์ ตันติคุณารักษ์ 1
35 เนตรชนก พึ่งเกษม, 2519- 1
36 กนก อมรปฏิพัทธ์ 1
37 ภิญญา ลีฬหบุญเอี่ยม 1
38 ภูวนาท คุนผลิน 1
39 สุทธิลักษณ์ วงศ์วรเศรษฐ์ 1
40 เอกรัตน์ ลตวรรณ์ 1
41 พนิดา โลเกตุ 1
42 กรกช อนันตสมบูรณ์ 1
43 นทีรัย เกรียงชัยพร 1
44 สมพล วันต๊ะเมล์ 1
45 วิริยา สาโรจน์ 1
46 รัชนีกร ดวงเลขา 1
47 พนา ทองมีอาคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 3
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 3
13 2545 6
14 2544 4
15 2543 7
16 2542 2
17 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของผู้สนับสนุนและประเภทสินค้าในงานโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
2 ผลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศผู้ผลิตสินค้า และความเกี่ยวพันต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ ทัศนคติและความตั้งใจในการบอกต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจบริการ
ปี พ.ศ. 2557
4 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลาย
5 ผลกระทบด้านข้อมูลของผู้นำเสนอและความเกี่ยวพันของสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
6 การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2556
7 รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุ
8 ผลของโฆษกและประเภทความเสี่ยงของสินค้าในโฆษณาต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
9 บทบาทของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลของประเภทความสวยงามของนางแบบในโฆษณาและประเภทสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
11 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผู้บริโภค บุคลิกภาพตราสินค้า กับการรับรู้คุณภาพและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค
12 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพผู้บริโภค บุคลิกภาพตราสินค้า กับการรับรู้คุณภาพและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค
13 ผลของประเภทความสวยงามของนางแบบในโฆษณาและประเภทสินค้าต่อการตอบสนองของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
14 การวัดความผูกพันของลูกค้าในตราสินค้าบริการ
15 อิทธิพลของวัตถุนิยมและการตระหนักรู้ตนเองต่อพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย
16 ผลกระทบของการส่งเสริมการขายและคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2553
17 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงาน
18 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงาน
ปี พ.ศ. 2551
19 ผลของบริบทรายการโทรทัศน์ต่อประสิทธิผลของโฆษณา
20 ผลของบริบทรายการโทรทัศน์ต่อประสิทธิผลของโฆษณา
ปี พ.ศ. 2550
21 อิทธิพลของปัจจัยด้านความแตกต่างเชิงสังคมระหว่างบุคคลของผู้บริโภคต่อความอ่อนไหวในตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้า
22 อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรต่อการขยายตราสินค้าบริการ
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2549
24 อิทธิพลของการเป็นพันธมิตรตราสินค้าต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
25 อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศผู้ผลิตสินค้าและการเป็นตราสินค้าบุกเบิกต่อคุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภค
26 ผลกระทบของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อภาพลักษณ์องค์กรและคุณค่าตราสินค้า
ปี พ.ศ. 2548
27 การวัดคุณค่าตราสินค้าองค์กร
ปี พ.ศ. 2547
28 อิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
29 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการโฆษณากับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย
30 การสื่อสารแบบผสมผสานและชื่อเสียงขององค์กรที่มุ่งหวังกำไร องค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไร และองค์กรของรัฐ
31 อิทธิพลของแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณา
32 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดการรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2546
33 ผลของแหล่งสารในการโฆษณาต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
34 อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
35 ผลกระทบของภาวะวิกฤตที่เกิดจากตัวสินค้าต่อคุณค่าตราสินค้า
ปี พ.ศ. 2545
36 การสื่อสารแบบผสมผสานกับการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์
37 การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน
38 ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
39 สถานภาพการวางแผนสื่อโฆษณากับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
40 การวัดคุณค่าตราสินค้าในตลาดที่มุ่งสู่องค์กรธุรกิจ
41 การวัดชื่อเสียงของตราสินค้าและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง กับชื่อเสียงของตราสินค้า
ปี พ.ศ. 2544
42 บุคลิกภาพผู้บริโภค บุคลิกภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
43 กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และเนื้อหาสารในโฆษณานิตยสารไทย
44 การวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการ
45 ความเกี่ยวพันและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าบุกเบิก
ปี พ.ศ. 2543
46 การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
47 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของผู้บริโภค
48 รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคชายในกรุงเทพ
49 หลักสูตรการศึกษาด้านการโฆษณาระดับปริญญาตรี กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย
50 รูปแบบโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทย
51 รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคชายในกรุงเทพมหานคร
52 คุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภคและการประเมิน การขยายตราสินค้าของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2542
53 ความเกี่ยวพันของผู้บริโภค การตอบสนองต่อโฆษณา และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกายของผู้บริโภคชาย
54 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า กับปัจจัยที่เกิดจากการสื่อสารการตลาด
ปี พ.ศ. 2541
55 การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์