ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สราวุธ สังข์แก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดอกรัก มารอด 19
2 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 11
3 ประทีป ด้วงแค 5
4 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 3
5 เรณุกา กลับสุข 3
6 ดรรชนี เอมพันธุ์ 3
7 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 2
8 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 2
9 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 2
10 ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ 2
11 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
12 นายต่อลาภ คำโย 2
13 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
14 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 2
15 เดชา วิวัฒน์วิทยา 2
16 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
17 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 1
18 สุชาย วรชนะนันท์ 1
19 อนุชา ทะรา 1
20 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 1
21 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
22 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
23 ต่อลาภ คำโย 1
24 ปราณี อ่อนแก้ว 1
25 สุกัญญา เจริญศรี 1
26 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
27 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
28 สมหมาย เจนกิจการ 1
29 นายโดม ประทุมทอง 1
30 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
31 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
32 วัฒนชัย ตาเสน 1
33 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
34 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
35 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
36 ดวงใจ ศุขเฉลิม 1
37 วิชาญ เอียดทอง 1
38 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2547 1
9 2542 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืชการ
2 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา
ปี พ.ศ. 2556
3 การติดตามการเจริญทดแทนของพรรณพืชต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
4 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
5 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย
7 พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย
8 พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย
9 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของของกั้งตั๊กแตนหางจุด ( Harpiosquilla raphidea(Fabricius, 1798)
10 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
11 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
12 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
13 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
14 พลวัตป่าดิบเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
15 สกุลไผ่ออลอ (Pseudostachyum) สกุลไผ่รายงานใหม่จากประเทศไทย
16 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปี พ.ศ. 2552
17 ความสัมพันธุ์ของไผ่สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa) และสกุลใกล้เคียง
18 สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
19 พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร
ปี พ.ศ. 2547
20 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 1 : ความหลากหลายของไผ่บนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2542
21 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม้สกุลตังหนในประเทศไทย