ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรัลรัตน์ พลอินทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล ตามการรับรู้ ของนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2554
2 พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเบาหวานของผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2548
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้พฤติกรรมการสอนในคลินิก ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในตำบลธงชัย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2542
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนในการออกกำลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล