ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรันยา เฮงพระพรหม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 11
2 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 6
3 วชร โอนพรัตน์วิบูล 5
4 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
5 Sarunya Hengpraprom 2
6 นิศากร เชื้อสาธุชน 2
7 สุภรณี โพธิสา 2
8 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 2
9 Pornchai Sithisarankul 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
11 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
12 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
13 Nisakorn Chuesathuchon 1
14 สุทัศน์ ชายทุ่ย 1
15 อุษณีย์ จันทร์ตรี 1
16 จิรารัตน์ แก้วประเสริฐ 1
17 วิทยา พิเชฐวีรชัย 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 1
19 บุญตา ฉิมบ้านไร่ 1
20 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
21 อริยา จินดามพร 1
22 อานัน นิ่มนวล 1
23 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
24 เบญจพร จิตรหาญ 1
25 อานนท์ วรยิ่งยง 1
26 ทศพร วิมลเก็จ 1
27 รัฐนุกุล วชิรนพ 1
28 จิตรลดา ต้นพรหม 1
29 กมลวรรณ บุตรประเสริฐ 1
30 ดวงตา เทียนกล่ำ 1
31 สุวพิชชา อรรถวรรัตน์ 1
32 อมตา อุตมะ 1
33 ขันทอง เขียวงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 5
8 2550 3
9 2549 2
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2 การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
3 The prevalence of and factors associated with stress among medical interns in 2012
4 ความชุกของภาวะเสียงผิดปกติในกลุ่มครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
5 พฤติกรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
6 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน
7 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
ปี พ.ศ. 2554
8 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
9 การสำรวจปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลของรัฐ และศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
10 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
11 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารกับคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง
12 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
13 โลกร้อนกับโรคระบาด
ปี พ.ศ. 2551
14 คุณและโทษของแก๊สโอโซน
15 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
16 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากรและเชื้อราในอากาศ ในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
17 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่ง จากผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /
18 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากร และเชื้อราในอากาศในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
19 การสัมผัสก๊าซดมยาที่ปนเปื้อนในบรรยากาศของบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องผ่าตัด
20 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
21 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
22 วิเคราะห์ต้นทุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการบำบัด และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนส่งออกนอกโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
23 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ