ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรันยา เฮงพระพรหม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 11
2 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 6
3 วชร โอนพรัตน์วิบูล 5
4 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
5 นิศากร เชื้อสาธุชน 3
6 Sarunya Hengpraprom 3
7 Nisakorn Chuesathuchon 2
8 สุภรณี โพธิสา 2
9 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 2
10 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
11 Pornchai Sithisarankul 1
12 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
13 อุษณีย์ จันทร์ตรี 1
14 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
15 สุทัศน์ ชายทุ่ย 1
16 ขันทอง เขียวงาม 1
17 จิรารัตน์ แก้วประเสริฐ 1
18 วิทยา พิเชฐวีรชัย 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 1
20 บุญตา ฉิมบ้านไร่ 1
21 พิบูล อิสสระพันธุ์ 1
22 อมตา อุตมะ 1
23 อานัน นิ่มนวล 1
24 เบญจพร จิตรหาญ 1
25 อานนท์ วรยิ่งยง 1
26 ทศพร วิมลเก็จ 1
27 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
28 รัฐนุกุล วชิรนพ 1
29 ดวงตา เทียนกล่ำ 1
30 สุวพิชชา อรรถวรรัตน์ 1
31 อริยา จินดามพร 1
32 จิตรลดา ต้นพรหม 1
33 กมลวรรณ บุตรประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 2
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2 การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
3 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุนในปี 2555
4 ความชุกของภาวะเสียงผิดปกติในกลุ่มครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
5 พฤติกรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
6 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน
7 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
ปี พ.ศ. 2554
8 การสำรวจปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลของรัฐ และศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
9 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารกับคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง
10 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2551
11 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
12 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากรและเชื้อราในอากาศ ในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
13 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่ง จากผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า /
14 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากร และเชื้อราในอากาศในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
15 การสัมผัสก๊าซดมยาที่ปนเปื้อนในบรรยากาศของบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องผ่าตัด
16 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
17 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
18 วิเคราะห์ต้นทุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการบำบัด และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนส่งออกนอกโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
19 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองต่ออันตรายสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ