ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรัณกร เหมะวิบูลย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2552 9
6 2551 1
7 2546 1
8 2545 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
2 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
6 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทยบ
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการพัฒนางานวิจัยโดยอาศัยแหล่งทุนภายนอก
10 ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิจัยและวิชาการ
12 วารสารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 ทุนสนับสนุนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
14 เงินรางวัลการเสนอผลงานวิจัย
15 โครงการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
16 โครงการจัดซื้อเอกสารเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
17 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2551
18 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนโดยซัลเฟตของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2546
19 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2545
20 อิทธิพลของการใช้พลาสติกรีไซเคิล ต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
21 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เถ้าลอย