ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรัญญา วัชโรทัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 8
2 สุรียา ตันติวิวัฒน์ 8
3 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 7
4 มาลี ณ นคร 6
5 ณัฎฐา เสนีวาส 5
6 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 4
7 วราภรณ์ พาราสุข 3
8 รวีวรรณ ตัณฑวณิช 2
9 ประภัสสร รักถาวร 2
10 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
11 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 2
12 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
13 เนตรนภิส เขียวขำ 2
14 ทศพล พรพรหม 1
15 ณรงค์ วงศ์กันทรากร 1
16 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
17 สุพรรณา เตชะสกุล 1
18 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
19 มินตา ชัยประสงค์สุข 1
20 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ 1
21 อรพิน เกิดชูชื่น 1
22 สุภา หารหนองบัว 1
23 พจมาน พิศเพียงจันทร์ 1
24 สมศิริ แสงโชติ 1
25 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
26 รัฐชา ชัยชนะ 1
27 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 1
28 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
29 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
30 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
31 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
32 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
33 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
34 เดชา ดวงนามล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 1
6 2547 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555
2 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย
4 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ศักยภาพการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชพื้นบ้านไทย
5 พฤกษเคมีและศักยภาพของกะเม็ง (Eclipta alba (L.) Hassk.)ในการย้อมผมขาว
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้
ปี พ.ศ. 2552
7 ความหลากหลายของพรรณพืชในระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2547
8 การรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร