ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ แจ่มจำรูญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 12
2 สุพัตรา เปี่ยมวารี 11
3 มนตรี แก้วดวง 9
4 สายันต์ ตันพานิช 9
5 วิเซ็น ดวงสา 6
6 อนวัช สุวรรณกุล 6
7 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 6
8 เรวัตร จินดาเจี่ย 6
9 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 6
10 ประยุทธ กาวิละเวส 6
11 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 6
12 มยุรา ล้านไชย 3
13 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 3
14 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
15 บวร ตันติวรชัย 3
16 สดศรี เนียมเปรม 3
17 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
18 น้ำเพ็ชร ชัยวิภา 2
19 ยุวดี รัตนไชย 2
20 พัชทรา มณีสินธุ์ 2
21 ธรรมภรณ์ ประภาสวัต 2
22 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
23 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 2
24 อดิศักดิ์ มณีไสย 2
25 สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2
26 คนึงนิจ บุศราคำ 2
27 สุภาวดี ชนะพาล 2
28 มนฑิณี กมลธรรม 2
29 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
30 ชนะ พรหมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2543 1
9 2537 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
3 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2552
4 วิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปรับสมดุลร่างกาย
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก
7 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด
ปี พ.ศ. 2550
8 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2543
11 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2537
12 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก