ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ แจ่มจำรูญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 12
2 สุพัตรา เปี่ยมวารี 11
3 มนตรี แก้วดวง 9
4 สายันต์ ตันพานิช 9
5 วิเซ็น ดวงสา 6
6 อนวัช สุวรรณกุล 6
7 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 6
8 เรวัตร จินดาเจี่ย 6
9 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 6
10 ประยุทธ กาวิละเวส 6
11 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 6
12 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 3
13 สดศรี เนียมเปรม 3
14 มยุรา ล้านไชย 3
15 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
16 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
17 บวร ตันติวรชัย 3
18 ยุวดี รัตนไชย 2
19 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
20 อดิศักดิ์ มณีไสย 2
21 น้ำเพ็ชร ชัยวิภา 2
22 พัชทรา มณีสินธุ์ 2
23 สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2
24 คนึงนิจ บุศราคำ 2
25 ธรรมภรณ์ ประภาสวัต 2
26 สุภาวดี ชนะพาล 2
27 มนฑิณี กมลธรรม 2
28 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 2
29 ชนะ พรหมทอง 1
30 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 543 15