ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ เผ่าทองศุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สรวิศ เผ่าทองสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 11
2 Sorawit Powtongsook 10
3 ประเสริฐ ภวสันต์ 6
4 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 5
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
6 กษิดิศ หนูทอง 4
7 อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ 3
8 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 2
9 กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว 2
10 ยุวดี อัณฑสูตร 2
11 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
13 บุษยา บุนนาค 2
14 กษิดิษ หนูทอง 2
15 Kasidit Nootong 2
16 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 2
17 Prasit Pavasant 2
18 มนวิกานต์ ขจรบุญ 1
19 เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ 1
20 ตะวัน ลิมปิยากร 1
21 ธันยพร วิริยะยิ่งศิริ 1
22 ศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ 1
23 ปพิชญา ศรีเทพ 1
24 ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ 1
25 สุชาดา จังรัสสะ 1
26 นงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา 1
27 เอกราช ภูฆัง 1
28 เพ็ญพิชญา พินิจธนภาคย์ 1
29 ศุทธินี วรรณสุทธิวัฒน์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 นฤมล ใบพัด 1
32 กชพร กฤติยานันต์ 1
33 รุ่งนภา สุทธิศรี 1
34 สุวิมล ตันฑสุกิจวณิช 1
35 มุทิตา วุฒิกัมพล 1
36 อำไพเทพิน สิงหะพันธุ 1
37 อลิสา โชควิวัฒนวนิช 1
38 สุธาสินี อ่วมจันทร์ 1
39 วิลาสินี ไตรยราช 1
40 ธีรพงษ์ จรัญญากรณ์ 1
41 เอกชัย มาลาพล 1
42 นิศาชล แสนละมุล 1
43 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
44 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
45 กีรติ อิสระพายัพ 1
46 Kerati Issarapayup 1
47 สุชนา วิเศษสังข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 6
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 4
14 2545 3
15 2544 1
16 2543 3
17 2541 2
18 2535 1
19 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน
2 ผลของอัตราการไหลของอากาศและความยาวคลื่นแสงต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสง
ปี พ.ศ. 2557
3 การเติบโตและการเพิ่มผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ในการเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชัน – ดีไนทริฟิเคชัน เพื่อบำบัดไนโตรเจนจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2555
5 Performance evaluation of the compact aquaculture system integrating submerged fibrous nitrifying biofilters.
ปี พ.ศ. 2554
6 Economical review of Haematococcus pluvialis culture in flat-panel airlift photobioreactors
7 Effects of Organic Carbon Addition in Controlling Inorganic Nitrogen Concentrations in a Biofloc System
8 การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยถังบรรจุเม็ดดินเผาและผักกวางตุ้ง
9 การพัฒนาหน่วยแยกตะกอนและผลของตะกอนต่อคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด
10 การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2553
11 กลุ่มประชากรและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกลุ่มประชากรไนไตรต์ออกซิไดซิงแบคทีเรียในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2552
12 ภาวะเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไดอะตอม Entomoneis sp. ระบบแบบแบตช์และแบบต่อเนื่อง
13 ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ่งส่วนในการแยกจุลสาหร่ายและอนุภาคสารแขวนลอยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
14 การพัฒนาระบบผลิตสารสีแอสตาแซนทินจาก สาหร่ายเซลล์เดียว Haematococcus pluvialis โดยการผลิตมวลชีวภาพสาหร่ายในถังปฏิกรณ์ และการกระตุ้นให้เกิดสารสีในบ่อกลางแจ้ง
ปี พ.ศ. 2551
15 การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน
16 การคัดเลือกหัวเชื้อไนตริไฟอิงแบคทีเรียเพื่อการประยุกต์ใช้กับตัวกรองชีวภาพสำหรับระบบน้ำหมุนเวียนของบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งระบบปิด
17 การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกลุ่มไนทริฟายอิงจากระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18 การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกลุ่มไนทริฟายอิง จากระบบหมุนเวียนน้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาระบบถังปฏิกรณ์ทางชีวภาพแบบอากาศยก สำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียว และไดอะตอมเพื่อให้ได้ความเข้มข้นและผลผลิตสูง
20 การผลิตไดอะตอม Amphora delicatissima แบบเฮเทอโรโทรฟิก เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเพรียงทราย Perinereis nuntia
21 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
22 ผลของออกซิเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งจำลอง
23 การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
24 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2549
25 ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
26 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
27 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2547
28 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้โอโซนและไคโตซานในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
ปี พ.ศ. 2546
29 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแบคทีเรียในตัวกรองชีวภาพแบบไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันสำหรับการเพาะเลี้ยงทางน้ำ
30 สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดไนเตรตในน้ำทะเล ด้วยระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
31 ผลของตัวกรองชีวภาพต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาทับทิม Oreochromis niloticus ระบบปิดในบ่อดิน
32 ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีการบำบัดไนเตรท สำหรับบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
33 ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
34 การใช้สาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
35 การเพาะเลี้ยงไดอะตอม Amphora sp. ในสภาวะการเจริญแบบเฮเทอโรโทรฟิก
ปี พ.ศ. 2544
36 การเพาะเลี้ยงไดอะตอม Amphora sp. ในสภาวะการเจริญแบบเฮเทอโรโทรฟิก
ปี พ.ศ. 2543
37 การเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอม Amphora delicatissima ที่เลี้ยงโดยใช้คาร์บอนอินทรีย์
38 ประสิทธิภาพของสาหร่ายช่อพริกไทย Caulerpa lentillifera และสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera ในการบำบัดสารประกอบไนโตรเจน ในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
39 ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
40 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลลาในระดับโรงงานต้นแบบ
41 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
42 การเลือกสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยง Dunaliella salina(Chorophyceae) เพื่อการผลิตเบตาคาโรทีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 Wastewater from instant noodle factory as the whole nutrients source for the microalga Scenedesmus sp. cultivation
44 Optimization and evaluation of a bottom substrate denitrification tank for nitrate removal from a recirculating aquaculture system
45 Biological carbon dioxide assimilation process using marine phytoplankton Tetraselmis suecica and bivalve Perna viridis
46 Effect of dilution rate and light intensity on growth of a diatom Chaetoceros calcitrans under continuous cultivation in flat-panel photobioreactor
47 Water quality control using Spirulina platensis in shrimp culture tanks