ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรวิศ มูลอินต๊ะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของไตรแคลเซียมฟอสเฟต โดยเตรียมด้วยวิธีการต้มและกัดด้วยกรดที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินโบนไชน่า
2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3 การผลิตไบโอดีเซลจากมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล-ดีเซลต่อสมรรถนะและไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
5 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
6 ผลของไตรแคลเซียมฟอสเฟต โดยเตรียมด้วยวิธีการต้มและกัดด้วยกรดที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินโบนไซน่า
7 การทดลองน้ำดินสีอุณหภูมิต่ำสำหรับตกแต่งบนเนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
9 เทคนิคการอบแห้งอิฐก่อสร้างที่มีส่วนผสมของดินเชื้อ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
11 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
12 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
ปี พ.ศ. 2556
13 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของอิฐก่อสร้างในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
14 การประยุกต์ใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงสำรับเตาเผาอิฐก่อสร้าง
15 การใช้ดินเชื้อ ขี้เถ้าไม้และดินพื้นบ้านต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐก่อสร้างในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
ปี พ.ศ. 2555
16 เรื่องการเปรียบเทียบผลของตัวเชื่อมประสานอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบติของอิฐก่อสร้างแบบไม่เผา ในวิสาหกิจชุมชากลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
17 การออกแบบและการสร้างห้องอบแห้งสำหรับอิฐสามัญ = Design and construction of drying chamber for common bricks enhancement of Mandarin cv. Sai Nam Pueng / สรวิศ มูลอินต๊ะ
18 การออกแบบและการสร้างห้องอบแห้งสำหรับอิฐสามัญ