ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรรพชัย หุวะนันทน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สรรพชัย หุวะนันทน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2550 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์กูเกิล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศภายในองค์กร :
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการประยุกต์ใช้ระบบ CRM กับธุรกิจเกมออนไลน์ :
6 การศึกษารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายหนังสือมือสอง
7 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกำหนดแผนธุรกิจ สำหรับการขายและให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์
8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไทย กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศของข้าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
10 สมุดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์กับการประยุกต์ใช้ในธนาคาร :
11 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการใช้งานได้ของระบบซื้อขายเม็ดพลาสติกโดยผ่านระบบพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B
12 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์ความรู้สำหรับองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย
13 การศึกษาปัญหาและการให้ความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในธุรกิจบริการพาณิชยกรรม
14 ศึกษาการนำระบบการจัดการเอกสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานในการไฟฟ้านครหลวง