ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรญา แก้วพิทูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 30
2 นพร อึ้งอาภรณ์ 10
3 รัตนา รุจิรกุล 8
4 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 7
5 สมาพร ศิริลาภ 5
6 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 5
7 ชาญวิทย์ มณีนิล 5
8 สีขาว เชื้อปรุง 4
9 ลิขิต มาตระกูล 4
10 งบประมาณแผ่นดิน 2
11 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
12 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
13 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
14 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
15 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
16 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
17 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 2
18 ธนวดี ปรีเปรม 2
19 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.)  1
20 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2554 1
21 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
22 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
23 ปัทมา, ทองดี 1
24 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
25 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
26 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
27 ประทุมทอง ยาทุม 1
28 ธนพล โอฬาระชิน 1
29 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
30 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 6
2 2559 6
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 9
6 2555 4
7 2554 8
8 2553 5
9 2552 3
10 2551 3
11 2546 2
12 2545 1
13 1086 2
14 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
4 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
5 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
6 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2559
7 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรีพาราสิต
8 การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
9 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit
10 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ
11 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์
12 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit
ปี พ.ศ. 2558
13 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ปี พ.ศ. 2557
14 รายงานการวิจัย การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
15 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
16 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
17 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
18 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
19 เอกสารคำสอนบูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว
20 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
21 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
22 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
23 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
24 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
25 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
26 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
27 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
28 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2554
29 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
30 หุ่นยนต์และแขนกลควบคุมด้วยระบบไร้สาย
31 ประสิทธิผลของไฟโตเอสโตรเจนจากน้ำมันเมล็ดทับทิมในการบรรเทาอาการวัยเพศถอยในผู้สูงอายุ
32 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
33 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
34 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์
35 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
36 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2553
37 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
38 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
39 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
40 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
41 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
42 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
43 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
44 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
45 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
46 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราธานี ปี 2551
47 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2546
48 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
49 Technology in information works
ปี พ.ศ. 2545
50 Digital libraries
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์
52 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
53 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
54 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี