ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรญา, แก้วพิทูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 30
2 ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ 11
3 นพร อึ้งอาภรณ์ 10
4 รัตนา รุจิรกุล 8
5 รัตนา, รุจิรกุล 8
6 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 7
7 ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ 6
8 ลิขิต, มาตระกูล 6
9 ชาญวิทย์ มณีนิล 5
10 สมาพร ศิริลาภ 5
11 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 5
12 ทวีศักดิ์, ทองทวี 4
13 นพร, อึ้งอาภรณ์ 4
14 ลิขิต มาตระกูล 4
15 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  4
16 สีขาว เชื้อปรุง 4
17 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
18 นิศาชล, จำนงศรี 2
19 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 2
20 สีขาว, เชื้อปรุง 2
21 ธนวดี ปรีเปรม 2
22 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
23 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
24 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
25 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
26 งบประมาณแผ่นดิน 2
27 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
28 องค์การ, อินทรัมพรรย์ 1
29 ณัฎฐวุฒิ แก้วพิฑูล 1
30 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
31 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
32 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
33 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
34 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
35 พรทิพย์, นิ่มขุนทด 1
36 ปัทมา, ทองดี 1
37 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2554 1
38 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
39 ธนพล โอฬาระชิน 1
40 ประทุมทอง ยาทุม 1
41 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
42 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
43 ศุภกฤต, อุยวัฒนกุล 1
44 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.)  1
45 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
46 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 6
2 2559 6
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 9
6 2555 4
7 2554 8
8 2553 5
9 2552 3
10 2551 3
11 2546 2
12 2545 1
13 1086 2
14 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
4 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
5 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
6 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2559
7 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรีพาราสิต
8 การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
9 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit
10 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ
11 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์
12 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit
ปี พ.ศ. 2558
13 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ปี พ.ศ. 2557
14 รายงานการวิจัย การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
15 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
16 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
17 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
18 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
19 เอกสารคำสอนบูรณาการเวชศาสตร์ครอบครัว
20 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
21 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
22 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
23 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
24 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
25 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
26 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
27 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์
28 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2554
29 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
30 หุ่นยนต์และแขนกลควบคุมด้วยระบบไร้สาย
31 ประสิทธิผลของไฟโตเอสโตรเจนจากน้ำมันเมล็ดทับทิมในการบรรเทาอาการวัยเพศถอยในผู้สูงอายุ
32 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
33 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
34 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคมาลาเรียในจังหวัดสุรินทร์
35 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
36 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2553
37 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
38 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
39 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
40 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
41 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
42 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
43 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
44 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
45 ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
46 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในสถานศึกษาจังหวัดอุบลราธานี ปี 2551
47 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2546
48 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
49 Technology in information works
ปี พ.ศ. 2545
50 Digital libraries
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์
52 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
53 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
54 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี