ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อตัวแปรตามมีค่าถูกตัดทิ้งทางขวากรณีค่าตัดทิ้งประเภทที่ 1
ปี พ.ศ. 2534
2 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยขอบประชากร สำหรับข้อมูลจำแนกทางเดียว ภายใต้สมมติฐานแย้งแบบลำดับ
ปี พ.ศ. 2533
3 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจง แบบแกรมม่า ไวบูล์ และลอกนอร์มอล
ปี พ.ศ. 2532
4 การเปรียบเทียบอำนาจของการขาดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความดถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2530
5 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
ปี พ.ศ. 2529
6 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราห์ความถดถอยเชิงซ้อน และการวิเคราห์จำแนกกลุ่ม เพื่อใช้ในการแยกกลุ่ม 2 กลุ่ม