ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรชัย พิศาลบุตร,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สรชัย พิศาลบุตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 38
2 สรชัย พิศาลบุตร 3
3 วนิดา สุรวดี 3
4 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 2
5 อุทุมพร ทองอุไทย 2
6 สุชาดา กีระนันทน์ 2
7 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
8 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
9 มานิต บุญประเสริฐ 2
10 จลีพร โกลากุล 2
11 สุรพร อิสสระเดชกุล 1
12 อภิชาติ พงษ์ศรีหดูลชัย 1
13 สายพิณ กาญจนเสริม 1
14 วิสา แซ่เตีย 1
15 วิภาวรรณ มนุญปิจุ 1
16 กฤษณพงศ์ กีรติกร 1
17 ดวงพร ชูรักษ์ 1
18 ลำปาง แสนจันทร์ 1
19 เลิศสรรพ์ เมฆสุต 1
20 พิศมัย เตรียมเจริญพร 1
21 วิไลลักษณ์ องค์จิระวุฑฒิ์ 1
22 สุวิมล มั่นมงคล 1
23 ศิวพร หิรัญชัย 1
24 สุทธิ คุณวัฒนานนท์ 1
25 สุนีย์ นุ้ยจันทร์ 1
26 จิรพร จินายน 1
27 ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร 1
28 วิชัย มหัตเดชกุล 1
29 สมชัย วงษ์นายะ 1
30 วิภาวี ศรีเพียร 1
31 เบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ์ 1
32 อุทุมพร จามรมาน 1
33 กุลวิตรา หรยางกูร 1
34 ทัดดาว แนบเนียน 1
35 ชลิต อำนวย 1
36 อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย 1
37 จินดา พ่อค้าชำนาญ 1
38 จิตรลดา วิทยบูลย์ 1
39 ทองสุข ติยะชัยพานิช 1
40 มลฤดี นิพันธุ์พงษ์ 1
41 บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 1
42 ประวิทย์ วชิระจงกล 1
43 เนาวรัตน์ มีจันทร์ 1
44 ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล 1
45 ไพศาล เล็กอุท้ย 1
46 ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 1
47 ธีรเวทย์ ประมวญรํฐการ 1
48 ฐิติฎา กระตุฤกษ์ 1
49 ปฐม กลั่นน้ำทิพย์ 1
50 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 1
51 อ่อนแก้ว วังกาวี 1
52 มานพ วราภักดิ์ 1
53 พรรณอร ธีระบุญชัยกุล 1
54 นันทวัน บำรุงสวัสดิ์ 1
55 ประพิมพรรณ วรพัฒน์ 1
56 ไพศาล เล็กอุทัย 1
57 นภาพร ภู่ไพจิตร์กุล 1
58 นุธรี วีรพจน์ 1
59 ไพลิน ผ่องใส 1
60 ศิรินันท์ ธนิตยาวงศ์ 1
61 สุวรรณี ปุสสะนาค 1
62 พหล ศักดิ์คะทัศน์ 1
63 พิสิฎฐ์ อิทนทสิงห์ 1
64 บังอร กุมพล 1
65 สุธี เอกะหิตานนท์ 1
66 สุนันทา วีรกุลเทวัญ 1
67 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
68 ยุพาพร รักศิลปกิจ 1
69 อัญชลี พลอยแก้ว 1
70 ประไพศรี แววเที่ยงธรรม 1
71 เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา 1
72 วิชญ์ ทับเที่ยง 1
73 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
74 สุรีรัตน์ หวังวณิชชากร 1
75 สุนทรี หังสสูต 1
76 จะเด็จ สวรรค์ตรานนท์ 1
77 เฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ 1
78 ประคิณันต์ คัมภีรมย์ 1
79 สุธีรา พุทธพจน์ 1
80 ธีระพล เมฆอธิคม 1
81 พรศิริ หมื่นไชยศรี 1
82 เกษร วัฒนาชัยวณิช 1
83 กฤติยา เอี่ยมสุทธา 1
84 นฤมล วงษ์พยัคฆ์ 1
85 เกตุจันทร์ พัชรินทร์ศักดิ์ 1
86 พะวงพิศ เทียนทิม 1
87 พัชนี ศิรตานนท์ 1
88 กิ่งทอง ยงยุทธมีชัย 1
89 เจิดพร หัชชะวณิช 1
90 จิราภรณ์ ด่านวิรุทัย 1
91 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
92 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
93 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
94 เกศิณี กมลรัตน์ 1
95 ประเสริฐ เรือนนะการ 1
96 นพรัตน์ กระต่ายทอง 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
98 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
99 จิรวัฒน์ วรสิงห์ 1
100 ดาณิศ ทวีติยานนนท์ 1
101 โสมทัต วงศ์สว่าง 1
102 บุญล้ำ จั่นบรรจง 1
103 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 1
104 สันติ ถุงสุวรรณ 1
105 กฤษณีย์ อุทุมพร 1
106 ดรรชนี ภาคกุล 1
107 วีรานันท์ ฉันททิพย์ญาณ 1
108 จรีพร โกลากุล 1
109 Sorachai Phisayaboot 1
110 เพชรสมร เพ็ญเพียร 1
111 วรรณา ริเริ่มวนิชย์ 1
112 นลิน เจนวิทย์วิชัยกุล 1
113 นันทิดา อุ่นจันทร์ 1
114 ศศิธร เชื้อเมืองพาน 1
115 อารยา กุลานุช 1
116 วิชชุดา ศรีโสภา 1
117 เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ 1
118 อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ 1
119 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
120 กมลา รุ่งอุทัย 1
121 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
122 ผกามาศ สิงห์สง่า 1
123 บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ์ 1
124 กาญจนา สิงหพานิช 1
125 วันทิพย์ เดชชูไชย 1
126 จิราภา จ้อยจำรูญ 1
127 ชุมพร จามรมาน 1
128 ณหทัย พีระปกรณ์ 1
129 พธู พานิชภักดิ์ 1
130 ยงยุทธ ไชยพงศ์ 1
131 ปรีชา ศรีสมานไมตรี 1
132 อรนุช ไพศาลอัชพงษ์ 1
133 อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ 1
134 ปรีชา อัศวเดชานุกร 1
135 วัชราภรณ์ หล่อสมฤดี 1
136 เฟื่องฟ้า คีรินทร์สกุนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2542 1
4 2539 10
5 2535 5
6 2534 6
7 2533 1
8 2532 5
9 2531 5
10 2530 7
11 2529 5
12 2528 5
13 2527 8
14 2526 8
15 2525 6
16 2524 6
17 2523 6
18 2522 4
19 2521 2
20 2520 1
21 2517 2
22 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ALLAN VARIANCE และ OVERLAPPING ALLAN VARIANCE ในการหารูปแบบสัญญาณรบกวนของออสซิลเลตอร์
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
ปี พ.ศ. 2542
3 การแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ
ปี พ.ศ. 2539
4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเปรียบเทียบพหุ
6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อตัวแปรตามมีค่าถูกตัดทิ้งทางขวากรณีค่าตัดทิ้งประเภทที่ 1
7 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแบบเชิงเส้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่เท่ากัน
8 การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรเมื่อมีการไม่ตอบกลับจากการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย
9 การประมาณพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่เป็นแบบปกติ
10 แผนแบบทางเศรษฐศาสตร์ของแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม
11 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
12 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน :กรณีศึกษาสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
13 การเปรียบเทียบแผนแบบสำรวจผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
14 การเปรียบเทียบการแจกแจงการอยู่รอดของ 2 ประชากร โดยใช้ตัวสถิติทดสอบนอนพาราเมตริก
15 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ทดสอบการแจกแจงเอกซโปเนนเชียล กรณีข้อมูลขาดหาย
16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยในการวิเคราห์ความแปรปรวน
17 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า
18 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี ที่ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ
ปี พ.ศ. 2534
19 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร เมื่อไม่ทราบค่าสัดส่วนของชั้นภูมิในการเลือกตัวอย่างมีชั้นภูมิ แบบสุ่มอย่างง่าย
20 การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับวิธีการสุ่มอย่างง่าย เมื่อประชากรมีการแจกแจง แบบปกติ และใกล้เคียงแบบปกติ
21 การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
22 การเปรียบเทียบวิธีทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยเมื่อความแปรปรวน ของประชากรไม่เท่ากัน
23 การเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
24 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
ปี พ.ศ. 2533
25 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2532
26 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์
27 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติบางตัว ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
28 การเปรียบเทียบอำนาจของการขาดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความดถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
29 การเปรียบเทียบตัวสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการจัดกลุ่มข้อมูล
30 การทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2531
31 การวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับแรงงานไทยในตะวันออกกลาง
32 การเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มในการวิเคราห์ตัวแปรพหุ
33 การเปรียบเทียบค่าสถิติสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
34 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแฮนเซ็น-เฮอร์วิทซ์ และวิธี เอล-บาดรี้ เมื่อมีการไม่ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
35 การเปรียบเทียบวิธีที่ใช้สำหรับการเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด
ปี พ.ศ. 2530
36 การเปรียบเทียบเทคนิคการเลือกตัวอย่าง ในการประมาณจำนวนผลส้มเขียวหวานต่อต้น
37 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบในการสำรวจเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์
38 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบการเท่ากันของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด ที่มีการแจกแจงชนิดลอง-เทลด์
39 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
40 การเปรียบเทียบตัวสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ของตัวแปร แบบแบ่งกลุ่ม
41 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล
42 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น
ปี พ.ศ. 2529
43 การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวแปรบางตัว ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ
44 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
45 การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความเป็นอสระระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการทดสอบไคสแควร์
46 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติ ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มจากเทปบันทึกข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อประมาณเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
47 การเปรียบเทียบการประมาณค่าในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ โดยวิธีริดจ์รีเกรสชั่น รีเกรสชั่นพริ้นซีเปิ้ลคอมโดเน้นท์ และวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในกรณีที่เกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ปี พ.ศ. 2528
48 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
49 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวน ของประชากรโดยใช้สถิติทดสอบ 3 ประเทศ
50 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของนักศึกษา วิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
51 การศึกษาแผนแบบการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อใช้ประมาณจำนวนกลุ่มไข่หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
52 การคาดคะเนคะแนนและคณะที่ควรจะสอบได้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : ศึกษาเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2527
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้และไม่มาใช้ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยสถาบัน
54 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
55 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานครของครัวเรือน ซึ่งมีภรรยาอายุระหว่าง 15-49 ปี
56 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
57 การจัดกลุ่มชนบทยากจนระดับหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
58 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนบุตรเกิดรอด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่นและชัยภูมิ
59 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุ ที่มีต่อความเคลื่อนไหวของราคาข้าวภายในประเทศ
60 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
61 ดัชนีผู้บริโภคเฉพาะหมวดอาหารนอกเขตเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2523
62 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะปลูกพืช และจำนวนโคกระบือ ที่ได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
63 ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉพาะหมวดอาหารนอกเขตเทศบาลในภาคตะวันออก ของประเทศไทย พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2523
64 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ และแผนที่การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
65 การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความเป็นอิสระ โดยใช้ตัวแบบลอกการิทึมเชิงเส้นตรง และการทดสอบแบบไคสแควร์
66 การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย
67 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนครอบครัวของชาวกรุงเทพมหานคร
68 ผลของการแสดงหนังสือต่อการยืมหนังสือในห้องสมุดประชาชน
ปี พ.ศ. 2525
69 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
70 การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
71 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของการบัณฑิตศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2521 - 2523
72 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับอุปสรค์และอุปทานของข้าวในประเทศไทย
73 การวิเคราะห์ผลการใช้มาตรการ เอส และ ยู ในการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2524
75 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ
76 ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีผู้ไม่ตอบสัมภาษณ์จากการสำรวจตัวอย่าง
78 การวิเคราะห์ระบบควบคุมพัสดุคงคลังของอะไหล่รถ
79 การสำรวจความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
80 แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่จำแนกคุณภาพเป็น 3 ระดับ
ปี พ.ศ. 2523
81 การใช้หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภาในห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
82 ผลกระทบของโครงการวางแผนครอบครัวที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
83 แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง
84 การใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างเพื่อประมาณปริมาณเงินฝาก ของธนาคคารพาณิชย์ในประเทศไทย
85 บริการอ้างอิงของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
86 ปัญหาการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
87 การศึกษาปัญหาในการบริหารงานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
88 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ โดยใช้แผนภูมิที่ถูกต้องและแผนภูมิอย่างเร็ว
89 การเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ ประชากร โดยพิจารณาจากความผิด 3 ชนิด
90 การประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดฝนในช่วงฤดูฝน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธีลูกโซ่มาคอฟ
ปี พ.ศ. 2521
91 การบริหารงานด้านเทคนิคของห้องสมุดวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
92 วิธีวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
93 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ
ปี พ.ศ. 2517
94 การสร้างดัชนีราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจำเพาะของสินค้า
95 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีเงื่อนไขและค่าความแปรปรวนที่มีเลื่อนไขในโมเดลการถดถอย