ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สรชัย พิศาลบุตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 38
2 สรชัย พิศาลบุตร 3
3 วนิดา สุรวดี 3
4 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
5 มานิต บุญประเสริฐ 2
6 ประพันธ์ เศวตนันทน์ 2
7 อุทุมพร ทองอุไทย 2
8 จลีพร โกลากุล 2
9 สุชาดา กีระนันทน์ 2
10 เทียนฉาย กีระนันทน์ 2
11 เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ 1
12 สุรีรัตน์ หวังวณิชชากร 1
13 เพชรสมร เพ็ญเพียร 1
14 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
15 วีรานันท์ ฉันททิพย์ญาณ 1
16 ผกามาศ สิงห์สง่า 1
17 วรรณา ริเริ่มวนิชย์ 1
18 กมลา รุ่งอุทัย 1
19 นันทิดา อุ่นจันทร์ 1
20 สมชัย วงษ์นายะ 1
21 อุทุมพร จามรมาน 1
22 ศศิธร เชื้อเมืองพาน 1
23 สุวรรณี ปุสสะนาค 1
24 วิชชุดา ศรีโสภา 1
25 นลิน เจนวิทย์วิชัยกุล 1
26 อรนุช ไพศาลอัชพงษ์ 1
27 วันทิพย์ เดชชูไชย 1
28 ณหทัย พีระปกรณ์ 1
29 อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ 1
30 วัชราภรณ์ หล่อสมฤดี 1
31 ดรรชนี ภาคกุล 1
32 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
33 กาญจนา สิงหพานิช 1
34 ปรีชา อัศวเดชานุกร 1
35 จรีพร โกลากุล 1
36 Sorachai Phisayaboot 1
37 ยงยุทธ ไชยพงศ์ 1
38 อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ 1
39 ปรีชา ศรีสมานไมตรี 1
40 เบ็ญจมาศ ตันตยาภรณ์ 1
41 สุรพร อิสสระเดชกุล 1
42 วิภาวรรณ มนุญปิจุ 1
43 สายพิณ กาญจนเสริม 1
44 ดวงพร ชูรักษ์ 1
45 กฤษณพงศ์ กีรติกร 1
46 วิสา แซ่เตีย 1
47 สุนีย์ นุ้ยจันทร์ 1
48 ศิวพร หิรัญชัย 1
49 เลิศสรรพ์ เมฆสุต 1
50 พิศมัย เตรียมเจริญพร 1
51 ลำปาง แสนจันทร์ 1
52 สุวิมล มั่นมงคล 1
53 สุทธิ คุณวัฒนานนท์ 1
54 วิไลลักษณ์ องค์จิระวุฑฒิ์ 1
55 บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 1
56 วิภาวี ศรีเพียร 1
57 ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร 1
58 นฤมล วงษ์พยัคฆ์ 1
59 เฟื่องฟ้า คีรินทร์สกุนา 1
60 อารยา กุลานุช 1
61 ทัดดาว แนบเนียน 1
62 กุลวิตรา หรยางกูร 1
63 ทองสุข ติยะชัยพานิช 1
64 ชลิต อำนวย 1
65 อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย 1
66 จินดา พ่อค้าชำนาญ 1
67 จิตรลดา วิทยบูลย์ 1
68 จิรพร จินายน 1
69 วิชัย มหัตเดชกุล 1
70 ชุมพร จามรมาน 1
71 ประชา สุวัฒนพันธุ์กุล 1
72 ปฐม กลั่นน้ำทิพย์ 1
73 เนาวรัตน์ มีจันทร์ 1
74 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 1
75 ฐิติฎา กระตุฤกษ์ 1
76 ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 1
77 ประพิมพรรณ วรพัฒน์ 1
78 ไพศาล เล็กอุท้ย 1
79 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 1
80 เกศิณี กมลรัตน์ 1
81 ประเสริฐ เรือนนะการ 1
82 อ่อนแก้ว วังกาวี 1
83 นันทวัน บำรุงสวัสดิ์ 1
84 นภาพร ภู่ไพจิตร์กุล 1
85 นุธรี วีรพจน์ 1
86 ประวิทย์ วชิระจงกล 1
87 ไพลิน ผ่องใส 1
88 พหล ศักดิ์คะทัศน์ 1
89 บังอร กุมพล 1
90 มลฤดี นิพันธุ์พงษ์ 1
91 พิสิฎฐ์ อิทนทสิงห์ 1
92 สุธี เอกะหิตานนท์ 1
93 สุนันทา วีรกุลเทวัญ 1
94 อัญชลี พลอยแก้ว 1
95 ยุพาพร รักศิลปกิจ 1
96 ประไพศรี แววเที่ยงธรรม 1
97 วิชญ์ ทับเที่ยง 1
98 เพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา 1
99 ไพศาล เล็กอุทัย 1
100 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 1
101 ประคิณันต์ คัมภีรมย์ 1
102 กฤติยา เอี่ยมสุทธา 1
103 เกตุจันทร์ พัชรินทร์ศักดิ์ 1
104 สุธีรา พุทธพจน์ 1
105 เกษร วัฒนาชัยวณิช 1
106 กิ่งทอง ยงยุทธมีชัย 1
107 สุนทรี หังสสูต 1
108 กฤษณีย์ อุทุมพร 1
109 พะวงพิศ เทียนทิม 1
110 บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ์ 1
111 จิราภา จ้อยจำรูญ 1
112 พัชนี ศิรตานนท์ 1
113 พรศิริ หมื่นไชยศรี 1
114 โสมทัต วงศ์สว่าง 1
115 จะเด็จ สวรรค์ตรานนท์ 1
116 นพรัตน์ กระต่ายทอง 1
117 จิราภรณ์ ด่านวิรุทัย 1
118 จิรวัฒน์ วรสิงห์ 1
119 มานพ วราภักดิ์ 1
120 พรรณอร ธีระบุญชัยกุล 1
121 บุญล้ำ จั่นบรรจง 1
122 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
123 เจิดพร หัชชะวณิช 1
124 เฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ 1
125 สันติ ถุงสุวรรณ 1
126 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
127 ธีระพล เมฆอธิคม 1
128 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 1
129 พธู พานิชภักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2542 2
4 2539 10
5 2535 5
6 2534 6
7 2533 1
8 2532 5
9 2531 5
10 2530 7
11 2529 5
12 2528 5
13 2527 8
14 2526 8
15 2525 6
16 2524 6
17 2523 6
18 2522 4
19 2521 2
20 2520 1
21 2517 2
22 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ALLAN VARIANCE และ OVERLAPPING ALLAN VARIANCE ในการหารูปแบบสัญญาณรบกวนของออสซิลเลตอร์
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
ปี พ.ศ. 2542
3 การแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ
4 การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2541
ปี พ.ศ. 2539
5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ
6 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเปรียบเทียบพหุ
7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อตัวแปรตามมีค่าถูกตัดทิ้งทางขวากรณีค่าตัดทิ้งประเภทที่ 1
8 การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแบบเชิงเส้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่เท่ากัน
9 การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรเมื่อมีการไม่ตอบกลับจากการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย
10 การประมาณพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่เป็นแบบปกติ
11 แผนแบบทางเศรษฐศาสตร์ของแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม
12 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
13 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน :กรณีศึกษาสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
14 การเปรียบเทียบแผนแบบสำรวจผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
15 การเปรียบเทียบการแจกแจงการอยู่รอดของ 2 ประชากร โดยใช้ตัวสถิติทดสอบนอนพาราเมตริก
16 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ทดสอบการแจกแจงเอกซโปเนนเชียล กรณีข้อมูลขาดหาย
17 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยในการวิเคราห์ความแปรปรวน
18 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า กับการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยวิธีการจำลองค่า
19 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี ที่ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ
ปี พ.ศ. 2534
20 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร เมื่อไม่ทราบค่าสัดส่วนของชั้นภูมิในการเลือกตัวอย่างมีชั้นภูมิ แบบสุ่มอย่างง่าย
21 การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับวิธีการสุ่มอย่างง่าย เมื่อประชากรมีการแจกแจง แบบปกติ และใกล้เคียงแบบปกติ
22 การเปรียบเทียบวิธีทดสอบนอนพาราเมตริก สำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
23 การเปรียบเทียบวิธีทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ยเมื่อความแปรปรวน ของประชากรไม่เท่ากัน
24 การเปรียบเทียบวิธีการนอนพาราเมตริกสำหรับการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
25 การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ จากแบบแผนการสุ่มตัวอย่างต่างแบบ
ปี พ.ศ. 2533
26 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2532
27 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์
28 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติบางตัว ที่ใช้ในการทดสอบการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
29 การเปรียบเทียบอำนาจของการขาดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความดถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
30 การเปรียบเทียบตัวสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการจัดกลุ่มข้อมูล
31 การทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2531
32 การวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับแรงงานไทยในตะวันออกกลาง
33 การเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มในการวิเคราห์ตัวแปรพหุ
34 การเปรียบเทียบค่าสถิติสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
35 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีแฮนเซ็น-เฮอร์วิทซ์ และวิธี เอล-บาดรี้ เมื่อมีการไม่ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
36 การเปรียบเทียบวิธีที่ใช้สำหรับการเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด
ปี พ.ศ. 2530
37 การเปรียบเทียบเทคนิคการเลือกตัวอย่าง ในการประมาณจำนวนผลส้มเขียวหวานต่อต้น
38 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ไม่ให้คำตอบในการสำรวจเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์
39 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบการเท่ากันของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด ที่มีการแจกแจงชนิดลอง-เทลด์
40 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
41 การเปรียบเทียบตัวสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ของตัวแปร แบบแบ่งกลุ่ม
42 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม กับลักษณะข้อมูล
43 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของประชากร โดยวิธีพาราเมตริกและวิธีนอนพาราเมตริกบางวิธี กับแรงค์ทรานสฟอร์เมชั่น
ปี พ.ศ. 2529
44 การประมาณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวแปรบางตัว ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ
45 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
46 การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความเป็นอสระระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการทดสอบไคสแควร์
47 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติ ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มจากเทปบันทึกข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อประมาณเนื้อที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
48 การเปรียบเทียบการประมาณค่าในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ โดยวิธีริดจ์รีเกรสชั่น รีเกรสชั่นพริ้นซีเปิ้ลคอมโดเน้นท์ และวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ในกรณีที่เกิดพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ปี พ.ศ. 2528
49 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
50 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวน ของประชากรโดยใช้สถิติทดสอบ 3 ประเทศ
51 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของนักศึกษา วิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
52 การศึกษาแผนแบบการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อใช้ประมาณจำนวนกลุ่มไข่หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
53 การคาดคะเนคะแนนและคณะที่ควรจะสอบได้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : ศึกษาเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2527
54 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้และไม่มาใช้ห้องสมุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยสถาบัน
55 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
56 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานครของครัวเรือน ซึ่งมีภรรยาอายุระหว่าง 15-49 ปี
57 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
58 การจัดกลุ่มชนบทยากจนระดับหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
59 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนบุตรเกิดรอด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่นและชัยภูมิ
60 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุ ที่มีต่อความเคลื่อนไหวของราคาข้าวภายในประเทศ
61 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนิสิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
62 ดัชนีผู้บริโภคเฉพาะหมวดอาหารนอกเขตเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2523
63 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะปลูกพืช และจำนวนโคกระบือ ที่ได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
64 ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉพาะหมวดอาหารนอกเขตเทศบาลในภาคตะวันออก ของประเทศไทย พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2523
65 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ และแผนที่การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
66 การศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความเป็นอิสระ โดยใช้ตัวแบบลอกการิทึมเชิงเส้นตรง และการทดสอบแบบไคสแควร์
67 การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย
68 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนครอบครัวของชาวกรุงเทพมหานคร
69 ผลของการแสดงหนังสือต่อการยืมหนังสือในห้องสมุดประชาชน
ปี พ.ศ. 2525
70 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
71 การสร้างและวิเคราะห์ตัวอย่างหลักของครัวเรือนเพื่อการสำรวจ ในเขตกรุงเทพมหานคร
72 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของการบัณฑิตศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ 2521 - 2523
73 การวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับอุปสรค์และอุปทานของข้าวในประเทศไทย
74 การวิเคราะห์ผลการใช้มาตรการ เอส และ ยู ในการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2524
76 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา "การวิเคราะห์สถิติเพื่อธุรกิจ" โดยใช้ระเบียบวิธีสถิติ
77 ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีผู้ไม่ตอบสัมภาษณ์จากการสำรวจตัวอย่าง
79 การวิเคราะห์ระบบควบคุมพัสดุคงคลังของอะไหล่รถ
80 การสำรวจความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
81 แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่จำแนกคุณภาพเป็น 3 ระดับ
ปี พ.ศ. 2523
82 การใช้หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภาในห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
83 ผลกระทบของโครงการวางแผนครอบครัวที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
84 แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทาง
85 การใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างเพื่อประมาณปริมาณเงินฝาก ของธนาคคารพาณิชย์ในประเทศไทย
86 บริการอ้างอิงของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
87 ปัญหาการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
88 การศึกษาปัญหาในการบริหารงานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
89 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการควบคุมคุณภาพทางสถิติ โดยใช้แผนภูมิที่ถูกต้องและแผนภูมิอย่างเร็ว
90 การเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ ประชากร โดยพิจารณาจากความผิด 3 ชนิด
91 การประมาณความน่าจะเป็นของการเกิดฝนในช่วงฤดูฝน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธีลูกโซ่มาคอฟ
ปี พ.ศ. 2521
92 การบริหารงานด้านเทคนิคของห้องสมุดวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
93 วิธีวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
94 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์อย่างเร็ว และวิธีวิเคราะห์อย่างถูกต้องบางชนิดของข้อมูลสถิติ
ปี พ.ศ. 2517
95 การสร้างดัชนีราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจำเพาะของสินค้า
96 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีเงื่อนไขและค่าความแปรปรวนที่มีเลื่อนไขในโมเดลการถดถอย