ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สม วงษ์ตระกูลรุ่ง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Apichart Vanavichit 7
2 ธีรยุทธ ตู้จินดา 5
3 Theerayut Toojinda 4
4 Duangjai Sangsrakru 3
5 Juntima Chanprasert 3
6 Thippawan Yoocha 3
7 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 3
8 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 3
9 Nukoon Jomchai 3
10 ปัทมา ศิริธัญญา 3
11 จันทิมา ชาญประเสริฐ 3
12 ดวงใจ แสงสระคู 3
13 ทิพวัลย์ อยู่ชา 3
14 นุกูล จอมชัย 3
15 Somvong Tragoonrung 3
16 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 2
17 ศิวพร จินตนาวงศ์ 2
18 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
19 Pichahpuk Uthaipaisanwong 2
20 Sithichoke Tangphatsornruang 2
21 มีชัย เซี่ยงหลิว 2
22 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
23 ธรรมนูญ จตุรพาหุ 1
24 สาธิต ทยาพัชร 1
25 สามารถ วันชะนะ 1
26 จิรพงศ์ ใจรินทร์ 1
27 สุรพงษ์ สาคะรัง 1
28 เอ็ดดี้, รูเบน 1
29 Julapark Chunwongse 1
30 Chalongchai Babpraserth 1
31 Sivaporn Jintanawong 1
32 สมหมาย อมรศิลป์ 1
33 ประจิตร วงศ์รัตน์ 1
34 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
35 J R Shearman 1
36 Chatchawan Jantasuriyarat 1
37 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
38 สยาม กังเจริญวัฒนา 1
39 บุณฑริกา ศิริ 1
40 ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์ 1
41 เพราลัย จันทะวงษ์ 1
42 ณัฐพล เมฆแดง 1
43 ธนวงค์ เมืองแมน 1
44 ประจวบ หลำอุบล 1
45 Pissawan Geimsombat 1
46 Meechai Siangliw 1
47 Vinitchan Ruanjaichon 1
48 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
49 Voravit Siripholvat 1
50 ชนากานต์ วงษาพรหม 1
51 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
52 P. Uthaipaisanwong 1
53 Pattama Sirithunya 1
54 Nathinee Pa-In 1
55 Chanakarn Vongsaprom 1
56 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
57 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
58 Surapong Sakarung 1
59 Ruben Eddy 1
60 Poonsak Mekwatanakarn 1
61 อรุณี สุรินทร์ 1
62 Pattama Sirithanya 1
63 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
64 โจนา แลนเซเรส 1
65 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
66 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
67 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2543 4
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
ปี พ.ศ. 2554
2 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2553
3 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2551
4 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
ปี พ.ศ. 2548
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี
ปี พ.ศ. 2546
6 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
7 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
8 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
9 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
10 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง (Mangifera indica)
11 การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการปรับปรุงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีผสมกลับ
12 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง
ปี พ.ศ. 2542
13 การพัฒนาวิธีตรวจสอบชิ้นส่วน, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ได้รับการตกแต่งยีน
14 โครงการพัฒนา SSLP marker สำหรับการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
15 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
16 การพัฒนาชุดตรวจสอบพันธุ์ข้าวจากเมล็ดข้าวสาร
17 การศึกษาสายพันธุ์ปลาในกลุ่มปลาทูน่าเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทย
ปี พ.ศ. 2539
18 การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล