ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สม นาสอ้าน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สม นาสอ้าน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2550 1
3 2548 1
4 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2553 ) ด้วยกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้
2 บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2550
3 รูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน : จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2548
4 รูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน : จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2543
5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนด้านการวางแผนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของผู้นำองค์กรชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์