ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมใจ เพ็งปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปารมี เพ็งปรีชา 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เผด็จ สิทธิสุนทร 3
4 แพรสุข วังศิลา 2
5 จิตตรี พละกุล 2
6 พิมล เรียนวัฒนา 2
7 กันยรัตน์ กลัมพากร 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 อนงนาฏ ศรีประโชติ 1
10 ธนพร สายตา 1
11 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
12 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
13 พัชร์วไล พงษ์พานิช 1
14 นันทิยา กาวิเต 1
15 สโรชา เพ็งศรี 1
16 ธีรวีร์ จันทร์ชนะ 1
17 จิราภรณ์ อรัณยะนาค 1
18 วิชญดา เตชาดิศัย 1
19 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
20 กุลลดา บรรลือวงศ์ 1
21 วิษา สอนใจ 1
22 ชฎาภรณ์ บุญแท้ 1
23 แน่งน้อย วิจิตรจรรยากุล 1
24 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
25 สุชาดา สังวรวงษ์พนา 1
26 ประวิทย์ สันติวัฒนา 1
27 ขวัญเนตร สบายใจ 1
28 พิธี กระสินธุ์ศรี 1
29 รัชนี สมสวัสดิ์ 1
30 อมร เพชรสม 1
31 Amorn Petsom 1
32 โสภณ เริงสำราญ 1
33 ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ 1
34 สุมิตรา นามประดิษฐ์กุล 1
35 จันทร์เลขา ภู่ทองคำ 1
36 อามีนีย์ บริบูรณ์สุข 1
37 ประกฤต เลิศจรัสอร่ามดี 1
38 วัชรพรรณ โล่ห์ทองคำ 1
39 กุสุมา เอกสาโรจน์ 1
40 ศุภวรรณ เกตุคุ้ม 1
41 สุวิมล กฤษณะสุวรรณ 1
42 สมชาย ดารารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2549 6
8 2548 1
9 2547 2
10 2545 5
11 2544 3
12 2543 2
13 2542 2
14 2540 1
15 2539 1
16 2536 1
17 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตกรดไขมันแบบกึ่งกะโดยจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
3 การกำจัดกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลที่เตรียมจากน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไยเป็นตัวดูดซับ
4 การดูดซับกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วบนเบนโทไนต์กัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยเบส
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้น้ำทะเลเข้มข้นทดแทนน้ำในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
6 การกำจัดกลีเซอรีนในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยตัวดูดซับจากแกลบ
7 การลดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการดูดซับด้วยดินสเม็คไทต์
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของการเผาแร่ดินเบาที่มีต่อการดูดซับโครเมต
ปี พ.ศ. 2552
9 การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไฮด์บนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบ
10 ผลของอุณหภูมิที่ใช้เตรียมดินเบาต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซล
11 ผลของอุณหภูมิที่ใช้เตรียมดินเบา ต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซล
12 การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไฮด์บนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบ
ปี พ.ศ. 2551
13 อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล
ปี พ.ศ. 2549
14 อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล : รายงานการวิจัย
15 อนุพันธ์ของออริซานอลในรำข้าวพันธุ์ทุ่งสงและรำข้าวเหนียวดำ
16 อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล
17 อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล
18 การกำจัดไอออนของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว และนิกเกิล จากสารละลาย ด้วยเรซินที่เตรียมจากเปลือกถั่วเหลือง
19 การกระจายตัวของแคดเมียมในดินทีมีการปนเปื้อน
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มควิโนโลนในอาหารสัตว์ด้วยวิํธีคัลเลอริเมตริก
ปี พ.ศ. 2547
21 อัตราการกัดกร่อนอิฐเก่าจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออไซด์ (SO2)
22 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มไนโตรฟูแรนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก
ปี พ.ศ. 2545
23 การดูดซับโลหะหนักบางชนิดจากน้ำเสียด้วยดินเบา
24 การดูดซับโลหะหนักบางชนิดจากน้ำเสียด้วยดินเบาเคลือบแมงกานีสออกไซด์
25 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย
26 การดูดซับไซยาไนด์ไอออนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยดินเบา
27 การปนเปื้อนของคลอแรมเฟนิคอลในดินจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2544
28 การกำจัดเหล็กในน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดด้วยวิธีออกซิเดชันร่วมกับการตกตะกอน
29 ประสิทธิภาพของสารกันซึมที่ใช้เคลือบผิวอิฐเพื่อป้องกันความชื้น
30 การกำจัดเหล็กออกจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะโดยใช้วิธีออกซิเดชันร่วมกับการตกตะกอนเหล็กไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2543
31 การบำบัดค่าซีโอดีในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยวิธีตกตะกอนและออกซิเดชั่น
32 การกำจัดเหล็กออกจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะโดยใช้วิธีออกซิเดชันร่วมกับการตกตะกอนเหล็กไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
33 การบำบัดค่าซีโอดีในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีออกซิเดชั่นและการตกตะกอน
34 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม
ปี พ.ศ. 2540
35 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
36 การกำจัดตะกั่ว และปรอทในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการใช้ขี้เลื่อย ฟางข้าวและขุยมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2536
37 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2523
38 การแยกและหาสูตรโครงสร้างของอัลคาลอยด์จากใบเขยตาย