ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมใจ เพ็งปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปารมี เพ็งปรีชา 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เผด็จ สิทธิสุนทร 3
4 แพรสุข วังศิลา 2
5 จิตตรี พละกุล 2
6 พิมล เรียนวัฒนา 2
7 กันยรัตน์ กลัมพากร 2
8 จันทร์เลขา ภู่ทองคำ 1
9 ประกฤต เลิศจรัสอร่ามดี 1
10 สุชาดา สังวรวงษ์พนา 1
11 อามีนีย์ บริบูรณ์สุข 1
12 สุวิมล กฤษณะสุวรรณ 1
13 สมชาย ดารารัตน์ 1
14 กุสุมา เอกสาโรจน์ 1
15 วัชรพรรณ โล่ห์ทองคำ 1
16 สโรชา เพ็งศรี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
18 กนกนันท์ วัฒนศักดิ์ภูบาล 1
19 อนงนาฏ ศรีประโชติ 1
20 ธนพร สายตา 1
21 ศุภวรรณ เกตุคุ้ม 1
22 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
23 นันทิยา กาวิเต 1
24 วิษา สอนใจ 1
25 ประวิทย์ สันติวัฒนา 1
26 ธีรวีร์ จันทร์ชนะ 1
27 กุลลดา บรรลือวงศ์ 1
28 จิราภรณ์ อรัณยะนาค 1
29 แน่งน้อย วิจิตรจรรยากุล 1
30 ชฎาภรณ์ บุญแท้ 1
31 พัชร์วไล พงษ์พานิช 1
32 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
33 วิชญดา เตชาดิศัย 1
34 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
35 ขวัญเนตร สบายใจ 1
36 พิธี กระสินธุ์ศรี 1
37 ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ 1
38 รัชนี สมสวัสดิ์ 1
39 อมร เพชรสม 1
40 Amorn Petsom 1
41 โสภณ เริงสำราญ 1
42 สุมิตรา นามประดิษฐ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 4
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 2
9 2545 4
10 2544 2
11 2543 1
12 2542 2
13 2539 1
14 2536 1
15 2523 1
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยไอโซโพรพิลเอสเทอร์ของน้ำมันดอกทานตะวันที่มีหมู่แอลคอกซี
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตกรดไขมันแบบกึ่งกะโดยจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
3 การกำจัดกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลที่เตรียมจากน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไยเป็นตัวดูดซับ
4 การดูดซับกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วบนเบนโทไนต์กัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยเบส
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้น้ำทะเลเข้มข้นทดแทนน้ำในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
6 การกำจัดกลีเซอรีนในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยตัวดูดซับจากแกลบ
7 การลดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการดูดซับด้วยดินสเม็คไทต์
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลของการเผาแร่ดินเบาที่มีต่อการดูดซับโครเมต
ปี พ.ศ. 2552
9 การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไฮด์บนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบ
10 ผลของอุณหภูมิที่ใช้เตรียมดินเบาต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซล
11 ผลของอุณหภูมิที่ใช้เตรียมดินเบา ต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลีเซอรีนในน้ำมันไบโอดีเซล
12 การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไฮด์บนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบ
ปี พ.ศ. 2549
13 อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล : รายงานการวิจัย
14 อนุพันธ์ของออริซานอลในรำข้าวพันธุ์ทุ่งสงและรำข้าวเหนียวดำ
15 การกำจัดไอออนของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว และนิกเกิล จากสารละลาย ด้วยเรซินที่เตรียมจากเปลือกถั่วเหลือง
16 การกระจายตัวของแคดเมียมในดินทีมีการปนเปื้อน
ปี พ.ศ. 2548
17 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มควิโนโลนในอาหารสัตว์ด้วยวิํธีคัลเลอริเมตริก
ปี พ.ศ. 2547
18 อัตราการกัดกร่อนอิฐเก่าจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออไซด์ (SO2)
19 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารกลุ่มไนโตรฟูแรนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีคัลเลอริเมตริก
ปี พ.ศ. 2545
20 การดูดซับโลหะหนักบางชนิดจากน้ำเสียด้วยดินเบา
21 การดูดซับโลหะหนักบางชนิดจากน้ำเสียด้วยดินเบาเคลือบแมงกานีสออกไซด์
22 การดูดซับไซยาไนด์ไอออนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยดินเบา
23 การปนเปื้อนของคลอแรมเฟนิคอลในดินจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2544
24 การกำจัดเหล็กในน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดด้วยวิธีออกซิเดชันร่วมกับการตกตะกอน
25 ประสิทธิภาพของสารกันซึมที่ใช้เคลือบผิวอิฐเพื่อป้องกันความชื้น
ปี พ.ศ. 2543
26 การบำบัดค่าซีโอดีในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยวิธีตกตะกอนและออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2542
27 การบำบัดค่าซีโอดีในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยวิธีออกซิเดชั่นและการตกตะกอน
28 การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม
ปี พ.ศ. 2539
29 การกำจัดตะกั่ว และปรอทในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยการใช้ขี้เลื่อย ฟางข้าวและขุยมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2536
30 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2523
31 การแยกและหาสูตรโครงสร้างของอัลคาลอยด์จากใบเขยตาย