ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบประเมินกระบวนการพี่เลี้ยงใน การฝึกปฏิบัติการทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิด การประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2552
4 อิทธิพลระหว่างปัจจัยคัดสรร คุณลักษณะที่สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 กับพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
5 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านไผ่
ปี พ.ศ. 2551
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11
ปี พ.ศ. 2543
8 แบบจำลองเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น