ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 7
2 เยาวดี คุปตะพันธ์ 6
3 วันเพ็ญ มีสมญา 6
4 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 4
5 วินัศ ภูมินาถ 3
6 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
7 พิศมัย ศรีชาเยช 2
8 สร้อยทอง สายหยุดทอง 2
9 สุมิตรา บุญบำรุง 2
10 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
11 สมจิต นิยมไทย 2
12 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
13 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 2
14 วีรชัย โทบาง 2
15 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
16 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 2
17 วรรณดี สุทธินรากร 2
18 วันชัย พันธ์ทวี 2
19 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
20 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
21 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
22 อภิญญา จุฑางกูร 1
23 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
24 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
25 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
26 งามจิตร โล่วิทูร 1
27 นายธีระ ทองเผือก 1
28 เพลินใจ ตังคณะกุล 1
29 วรพล เพ็งพินิจ 1
30 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
31 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
32 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 1
33 ยุวดี พีรพรพิศาล 1
34 สิรินันท์ ชมภูแสง 1
35 วราภรณ์ สกลไชย 1
36 อนุวัตร แจ้งชัด 1
37 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
38 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
39 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
40 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
41 บุญมา นิยมวิทย์ 1
42 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 1
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
3 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ไส้กรอก และกุนเชียง
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไก
8 การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตบะหมี่และเกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2545
9 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด