ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ แก้วระหัน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมโภชน์ แก้วรหัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas
ปี พ.ศ. 2554
3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas
4 การพัฒนาวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกร่วมกับเทคโนโลยีทางปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น
5 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas
ปี พ.ศ. 2553
6 สร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
7 สร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
8 การสร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาสูตรสารปรับปรุงดินร่วมกับเบนโทไนท์ที่เหมาะสม ต่อสมดุลธาตุอาหารของต้นกล้ายางพาราเพื่อการทนแล้งในภาคอีสาน
10 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช
ปี พ.ศ. 2551
11 สร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
12 การใช้น้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาน้ำฝน ของพื้นที่ลอนลูกคลื่นในเขตลุ่มน้ำชี
13 การพัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่ออาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
ปี พ.ศ. 2546
14 อิทธิพลของเวลาตัดและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการออกดอก และ การติดเมล็ดหญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens) บนที่ราบสูงของจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2545
15 อิทธิพลของเวลาตัดและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการออกดอก และการติดเมล็ดหญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens) บนที่ราบสูงของจังหวัดชัยภูมิ