ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 พรรณระพี สุทธิวรรณ 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 6
4 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 5
5 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 4
6 บุญมี เณรยอด 3
7 ชุมพร ยงกิตติกุล 2
8 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 2
9 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
10 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
11 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
12 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
13 นิกร ดุสิตสิน 2
14 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
15 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
16 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
17 ฐิติพัฒน์ สงบกาย 1
18 อังสนา ภัทรายุตวรรตน์ 1
19 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
20 พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 1
21 อติวัตน์ พรหมาสา 1
22 นิภา เลิศลือชาชัย 1
23 อัญชลี หมื่นสังข์ 1
24 พิมพิไล ทองไพบูลย์ 1
25 ประเทือง ภูมิภัทราคม 1
26 นันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์ 1
27 ศิรางค์ ทับสายทอง 1
28 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
29 ทัศนีย์ นนทะสร 1
30 จิตติมา จูมทอง 1
31 ยมลพร พันธนาม 1
32 อมรากุล อินโอชานนท์ 1
33 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
34 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
35 ประทีป จินงี่ 1
36 ชลาศัย กันมินทร์ 1
37 อรัญญา บุญธรรม 1
38 ประนอม ทองสอาด 1
39 กัญญารัตน์ ศิลปบรรเลง 1
40 วินิตย์ หลงละเลิง 1
41 จันทร์จรัส กลิ่นประทุม 1
42 ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์ 1
43 ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ 1
44 นิชา พิทยาพิบูล 1
45 พีระพงค์ กิติภาวงค์ 1
46 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
47 พีรพิธ พรมทอง 1
48 อัจศรา ประเสริฐสิน 1
49 บุณยจักร ธรรมศักดิ์ 1
50 บุญสิตา ทองกิตติกุล 1
51 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
52 ขนิษฐา เบ้าเงิน 1
53 นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ 1
54 ขนิษฐา สุวรรณนิตย์ 1
55 ขนิษฐา กระแจะจันทร์ 1
56 จุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม 1
57 กรวรรณ กันยะพงศ์ 1
58 ปองทิพย์ เทพอารีย์ 1
59 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
60 วิมพ์วิภา วิทยารมภ์ 1
61 เฉลิมชัย สีตะระโส 1
62 รัตนา นุตมากุล 1
63 บุษบง ตันติวงศ์ 1
64 อิทธิพล พินิจวิชา 1
65 หรรษา แก้วพูลปกรณ์ 1
66 วทัญญู ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 1
67 สุวิทย์ เภตรา 1
68 วัฒนา มัคคสมัน 1
69 สุดา เหลี่ยววิริยกิจ 1
70 ดิษยา มีเพียร 1
71 อุไร สุมาริธรรม 1
72 สุวรรณา วิริยะประยูร 1
73 สุภาพรรณ จันทร์เรือง 1
74 พริ้ว วิริยะพานิช 1
75 วาลิกา สุขวิเศษ 1
76 นรมนต์ มหาศิริมงคล 1
77 ตติยา มหามาตร 1
78 คุณิตา พงศ์สันติสุข 1
79 ดิเรก ศรีสุโข 1
80 นันทิมา ลิมปเสนีย์ 1
81 พรเพ็ญ จารุกิตติยนตร์ 1
82 ภัครดา ดิษฐพงศา 1
83 รังรอง งามศิริ 1
84 ปภาวดี แจ้งศิริ 1
85 ประดิษฐ์ เอกทัศน์ 1
86 วิศสุณี แทนประเสริฐสุข 1
87 วรวุฒิ เลิศเชาวนะ 1
88 ไพลิน ศรีสุขโข 1
89 เยาวนาฏ วุฒิธำรง 1
90 สวาท เส้นทอง 1
91 อรพินทร์ อนงคณะตระกูล 1
92 วันทนา กิ่งจงเจริญสุข 1
93 พระเมธีธรรมาภรณ์ (พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต) 1
94 เอมอร กฤษณะรังสรรค์ 1
95 อรสา ไทยการุณวงศ์ 1
96 Effects of self-control techniques on the modification of attentive behavior in the classroom of prathom suksa five students 1
97 ภรณี อินทศร 1
98 ลักษณา กฤษณา 1
99 กษมา บิลมาศ 1
100 วนิดา พชระนันท์ 1
101 ประนอม ประเสริฐศรีศักดิ์ 1
102 สุนทรี ชูโต 1
103 อุบล วุฒิญาสิทธิ์ 1
104 อำไพ เฟื่องฟู 1
105 ปราณี สถาปิตานนท์ 1
106 สุธาทิพย์ สุทธิเมธากร 1
107 สุภาวดี ธนะศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 5
9 2546 4
10 2544 2
11 2543 2
12 2541 1
13 2540 1
14 2539 5
15 2538 2
16 2537 4
17 2535 1
18 2534 1
19 2533 8
20 2531 3
21 2530 2
22 2529 7
23 2528 8
24 2527 4
25 2526 2
26 2524 4
27 2523 1
28 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ใช้หรือไม่ใช้ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
2 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
3 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการเตือนล่วงหน้า และการโฆษณาเกี่ยวกับการทำทาน ต่อการซื้อสินค้าเพื่อการบริจาค
6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สำคัญในชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ
8 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่นและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ /
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของการฝึกการควบคุมตนเองต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนกระทำผิดหญิง ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
ปี พ.ศ. 2550
10 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96
11 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายในกรุงเทพมหานคร
12 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลของการใช้แบบฝึกความคิดนอกกรอบและการให้รางวัลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
14 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประเมินทางปัญญาในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในวัยรุ่นตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2547
16 ผลของการฟังดนตรีตามความชอบและดนตรีธรรมชาติ ต่อการลดความเครียดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 แหล่งความเครียดของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
20 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
21 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
22 ผลของโปรแกรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ต่อเจตคติ ความวิตกกังวล และพฤติกรรรมทางเพศในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
23 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนและการฝึกกำหนดลมหายใจต่อความเร็วในการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
24 ผลของการสอนเพศศาสตรศึกษาต่อความรู้ พฤติกรรม และเจตคติด้านเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2544
25 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
26 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ที่มีต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2543
27 ผลของการแต่งพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจทำงาน และความถูกต้องของงานของนักเรียนอายุ 7 ถึง 10 ปี ทีมีสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง
28 ผลกระทบจากการจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ต่อการปลูกข้าวและผลผลิตข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
29 ผลของการฝึกควบคุมความโกรธและทักษะทางสังคม ทีมีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
30 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
31 ผลของการฝึกการขอความช่วยเหลือทางการเรียนที่เหมาะสม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
32 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล
33 ผลของการสอนโดยเพื่อนด้วยการจับคู่ตามรูปแบบการคิด ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
34 ผลของการฟังนิทานประกอบดนตรีที่มีต่อความเข้าใจในการฟัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
35 ผลของการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการทำการบ้าน และการแผ่ขยาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
36 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาตามแนวของเดอซูริลลา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
37 ผลของการสอนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2537
38 ผลของการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ ของนักศึกษา วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ
39 ผลของการใช้เพื่อนช่วยสอนต่อปฏิบัติการการพยาบาลในวิชาแนวคิดพื้นฐาน และหลักการพยาบาล 1
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตน ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
41 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยากับการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
43 การเปรียบเทียบผลของการถอดถอนการปรับพฤติกรรมโดยวิธีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และการเสริมแรงทางบวก ที่มีสำดับสลับกันต่อการคงอยู่ของพฤติกรรมการตอบคำถามวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2533
44 การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคม
45 ผลของการใช้กิจกรรมฝึกให้คิดและการเสริมแรงพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ของเด็กก่อนวัยเรียน
46 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลำดับการเกิด เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
47 ผลของการกำกับตนเองต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
48 ผลของการฝึกการควบคุมตนเองที่มีต่อความถูกต้อง ในการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคะแนนแบบวัด ไอเออาร์ต่างกัน
49 ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบ ของนักศึกษาเลขานุการ
50 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
51 ผลของการเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2531
52 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้การชี้แนะ การเสริมแรงทางบวก และการค่อยถอดถอนต่อการเพิ่มและการคงอยู่ ของพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
53 การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงตนเองต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนและการเสริมแรงตนเองต่อผลการสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
54 ผลของการยืดเวลาการเสริมแรงสองแบบต่อการคงอยู่ของการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เสร็จทันเวลาและถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2530
55 ผลของพฤติกรรมนำตนเองและการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่มต่อการทำแบบฝึกหัด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
56 ผลของการเสริมแรงทางบวกปรับพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ในห้องเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก : การศึกษาในแง่ของ การแผ่ขยายข้ามพฤติกรรม สภาพการณ์และการคงอยู่ของพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2529
57 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก ต่อการเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กพิการเนื่องจากสมอง
58 ผลของจินตนาการเกี่ยวกับผลของการลดน้ำหนัก ที่มีต่อพฤติกรรมลดน้ำหนักของสตรี
59 ผลของการใช้ตัวแบบภาพยนตร์ต่อพฤติกรรมการตั้งในเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท
60 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรโดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเอง และครูเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนบวก และลบเลยของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
61 การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงตามระยะเวลาแปรปรวนสองแบบ ต่อการปรับกับการคงอยู่ของพฤติกรรมในการทำงานของเด็กปัญญาอ่อน
62 การเปรียบเทียบการเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กจากตัวแบบในนิทานประกอบภาพกับตัวแบบในนิทานประกอบหุ่นมือ
63 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน และการเสริมแรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการร่วมมือในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2528
64 ผลของการสอนโดยกลุ่มเพื่อนและการสอน โดยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเป็นกลุ่ม ต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
65 ผลของการเสริมแรงบวกโดยการวางเงื่อนไข เป็นกลุ่มต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
66 ผลของการใช้สัญญาเงื่อนไขในการลดพฤติกรรรมที่ไม่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
67 ผลของการใช้เงื่อนไขการให้เบี้ยอรรถกร และการชี้แนะต่อพฤติกรรมทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหารทางพฤติกรรม
68 ผลของการใช้การสอนตนเองต่อการลดความหุนหันของเด็กอายุ 10-12 ปี ในสถานสงเคราะห์เด็ก
69 ผลของการใช้การควบคุมสิ่งเร้าในการเพิ่มพฤติกรรมตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
70 ผลของการใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรตอการสะกดคำ ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
71 ผลของการใช้การเสริมแรงทางบวกในการเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำนม ของเด็กก่อนวัยเรียน : แบบหลายเส้นฐาน
ปี พ.ศ. 2527
72 ผลของการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
73 ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรม ไม่เอาใจใส่การเรียนในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
74 กระบวนการควบคุมตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
75 การวิเคราะห์ปัจจัยบางประการของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2526
76 ผลของการใช้วิธีควบคุมตนเองปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
77 ผลการให้การเสริมแรงบวกโดยการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคลต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่
ปี พ.ศ. 2524
78 ผลของการใช้ตัวแบบและการเสริมแรงทางบวกในการเพิ่มพฤติกรรมการถาม และตอบคำถามในชั้นเรียน ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
79 ความตรงตามสภาพและความเที่ยงของแบบสอบสีของลูเชอร์ ในการจำแนกสัมฤทธิผลทางการเรียน และการกระทำความผิดของวัยรุ่น
80 ผลของระบบการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรต่อการถาม-ตอบคำถาม และการทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปีที่ห้า
81 ผลของการเปิดโอกาสเลือกกิจกรรมภายหลังการทำแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2523
82 การใช้ตัวแบบภาพยนตร์เพื่อลดความกลัวของเด็กวัยรุ่นไทย