ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 พรรณระพี สุทธิวรรณ 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 6
4 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 5
5 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 4
6 บุญมี เณรยอด 3
7 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
8 ทวี คุปต์กาญจนากุล 2
9 สถาพร กาญจนพันธุ์ 2
10 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
11 ศิริพร ซึงสนธิพร 2
12 นิกร ดุสิตสิน 2
13 ชุมพร ยงกิตติกุล 2
14 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 2
15 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 2
16 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 2
17 ธนะมินทร์ ไวฉายหิรัญโชติ 1
18 ปองทิพย์ เทพอารีย์ 1
19 บุญสิตา ทองกิตติกุล 1
20 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
21 ริณรัตน์ อนุพันธ์พิศิษฐ์ 1
22 นิชา พิทยาพิบูล 1
23 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 1
24 บุณยจักร ธรรมศักดิ์ 1
25 พีระพงค์ กิติภาวงค์ 1
26 วินิตย์ หลงละเลิง 1
27 จันทร์จรัส กลิ่นประทุม 1
28 เฉลิมชัย สีตะระโส 1
29 ขนิษฐา กระแจะจันทร์ 1
30 อัจศรา ประเสริฐสิน 1
31 จิตติมา จูมทอง 1
32 พิมพิไล ทองไพบูลย์ 1
33 ขนิษฐา สุวรรณนิตย์ 1
34 นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ 1
35 กรวรรณ กันยะพงศ์ 1
36 จุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม 1
37 ขนิษฐา เบ้าเงิน 1
38 กัญญารัตน์ ศิลปบรรเลง 1
39 นันทิมา ลิมปเสนีย์ 1
40 อิทธิพล พินิจวิชา 1
41 หรรษา แก้วพูลปกรณ์ 1
42 วทัญญู ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ 1
43 สุภาพรรณ จันทร์เรือง 1
44 บุษบง ตันติวงศ์ 1
45 สุวิทย์ เภตรา 1
46 ดิษยา มีเพียร 1
47 อุไร สุมาริธรรม 1
48 สุวรรณา วิริยะประยูร 1
49 วัฒนา มัคคสมัน 1
50 พริ้ว วิริยะพานิช 1
51 พรเพ็ญ จารุกิตติยนตร์ 1
52 นรมนต์ มหาศิริมงคล 1
53 ตติยา มหามาตร 1
54 คุณิตา พงศ์สันติสุข 1
55 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
56 วาลิกา สุขวิเศษ 1
57 ดิเรก ศรีสุโข 1
58 ภัครดา ดิษฐพงศา 1
59 รังรอง งามศิริ 1
60 ประเทือง ภูมิภัทราคม 1
61 พีรพิธ พรมทอง 1
62 อัญชลี หมื่นสังข์ 1
63 เยาวนาฏ วุฒิธำรง 1
64 Effects of self-control techniques on the modification of attentive behavior in the classroom of prathom suksa five students 1
65 ภรณี อินทศร 1
66 อำไพ เฟื่องฟู 1
67 ไพลิน ศรีสุขโข 1
68 วรวุฒิ เลิศเชาวนะ 1
69 อรพินทร์ อนงคณะตระกูล 1
70 สวาท เส้นทอง 1
71 วิศสุณี แทนประเสริฐสุข 1
72 รัตนา นุตมากุล 1
73 ปราณี สถาปิตานนท์ 1
74 สุธาทิพย์ สุทธิเมธากร 1
75 ประนอม ประเสริฐศรีศักดิ์ 1
76 ประดิษฐ์ เอกทัศน์ 1
77 ปภาวดี แจ้งศิริ 1
78 สุดา เหลี่ยววิริยกิจ 1
79 วนิดา พชระนันท์ 1
80 กษมา บิลมาศ 1
81 อุบล วุฒิญาสิทธิ์ 1
82 สุนทรี ชูโต 1
83 ลักษณา กฤษณา 1
84 อรสา ไทยการุณวงศ์ 1
85 เอมอร กฤษณะรังสรรค์ 1
86 อังสนา ภัทรายุตวรรตน์ 1
87 ประนอม ทองสอาด 1
88 ประทีป จินงี่ 1
89 ชลาศัย กันมินทร์ 1
90 พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 1
91 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
92 นันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์ 1
93 ศิรางค์ ทับสายทอง 1
94 อติวัตน์ พรหมาสา 1
95 ฐิติพัฒน์ สงบกาย 1
96 อรัญญา บุญธรรม 1
97 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
98 วิมพ์วิภา วิทยารมภ์ 1
99 สุภาวดี ธนะศรี 1
100 วันทนา กิ่งจงเจริญสุข 1
101 พระเมธีธรรมาภรณ์ (พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต) 1
102 อมรากุล อินโอชานนท์ 1
103 ยมลพร พันธนาม 1
104 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
105 ทัศนีย์ นนทะสร 1
106 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
107 นิภา เลิศลือชาชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 5
9 2546 4
10 2544 2
11 2543 1
12 2541 1
13 2540 1
14 2539 5
15 2538 2
16 2537 4
17 2535 1
18 2534 1
19 2533 8
20 2531 3
21 2530 2
22 2529 7
23 2528 8
24 2527 4
25 2526 2
26 2524 4
27 2523 1
28 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ใช้หรือไม่ใช้ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
2 ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
3 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะของหัวหน้างานในหน่วยงานด้านบริการ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การทำหน้าที่ของครอบครัวและสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการเตือนล่วงหน้า และการโฆษณาเกี่ยวกับการทำทาน ต่อการซื้อสินค้าเพื่อการบริจาค
6 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สำคัญในชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ
8 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่นและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุ /
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของการฝึกการควบคุมตนเองต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนกระทำผิดหญิง ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
ปี พ.ศ. 2550
10 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96
11 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
12 ผลของการใช้แบบฝึกความคิดนอกกรอบและการให้รางวัลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
13 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่
14 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประเมินทางปัญญาในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในวัยรุ่นตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลของการฟังดนตรีตามความชอบและดนตรีธรรมชาติ ต่อการลดความเครียดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 แหล่งความเครียดของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
19 ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
20 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
21 ผลของโปรแกรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ต่อเจตคติ ความวิตกกังวล และพฤติกรรรมทางเพศในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
22 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนและการฝึกกำหนดลมหายใจต่อความเร็วในการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
23 ผลของการสอนเพศศาสตรศึกษาต่อความรู้ พฤติกรรม และเจตคติด้านเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2544
24 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
25 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ที่มีต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักกีฬา
ปี พ.ศ. 2543
26 ผลของการแต่งพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจทำงาน และความถูกต้องของงานของนักเรียนอายุ 7 ถึง 10 ปี ทีมีสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง
ปี พ.ศ. 2541
27 ผลของการฝึกควบคุมความโกรธและทักษะทางสังคม ทีมีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
28 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
29 ผลของการฝึกการขอความช่วยเหลือทางการเรียนที่เหมาะสม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
30 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล
31 ผลของการสอนโดยเพื่อนด้วยการจับคู่ตามรูปแบบการคิด ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
32 ผลของการฟังนิทานประกอบดนตรีที่มีต่อความเข้าใจในการฟัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
33 ผลของการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการทำการบ้าน และการแผ่ขยาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
34 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาตามแนวของเดอซูริลลา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
35 ผลของการสอนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2537
36 ผลของการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ ของนักศึกษา วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ
37 ผลของการใช้เพื่อนช่วยสอนต่อปฏิบัติการการพยาบาลในวิชาแนวคิดพื้นฐาน และหลักการพยาบาล 1
38 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตน ของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
39 การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้ว ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยากับการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
41 การเปรียบเทียบผลของการถอดถอนการปรับพฤติกรรมโดยวิธีพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ และการเสริมแรงทางบวก ที่มีสำดับสลับกันต่อการคงอยู่ของพฤติกรรมการตอบคำถามวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2533
42 การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคม
43 ผลของการใช้กิจกรรมฝึกให้คิดและการเสริมแรงพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ของเด็กก่อนวัยเรียน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ลำดับการเกิด เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
45 ผลของการกำกับตนเองต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
46 ผลของการฝึกการควบคุมตนเองที่มีต่อความถูกต้อง ในการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคะแนนแบบวัด ไอเออาร์ต่างกัน
47 ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ที่มีต่อความวิตกกังวลในการสอบ ของนักศึกษาเลขานุการ
48 ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
49 ผลของการเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2531
50 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้การชี้แนะ การเสริมแรงทางบวก และการค่อยถอดถอนต่อการเพิ่มและการคงอยู่ ของพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
51 การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงตนเองต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนและการเสริมแรงตนเองต่อผลการสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
52 ผลของการยืดเวลาการเสริมแรงสองแบบต่อการคงอยู่ของการทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เสร็จทันเวลาและถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2530
53 ผลของพฤติกรรมนำตนเองและการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่มต่อการทำแบบฝึกหัด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
54 ผลของการเสริมแรงทางบวกปรับพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ในห้องเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก : การศึกษาในแง่ของ การแผ่ขยายข้ามพฤติกรรม สภาพการณ์และการคงอยู่ของพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2529
55 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ การชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก ต่อการเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กพิการเนื่องจากสมอง
56 ผลของจินตนาการเกี่ยวกับผลของการลดน้ำหนัก ที่มีต่อพฤติกรรมลดน้ำหนักของสตรี
57 ผลของการใช้ตัวแบบภาพยนตร์ต่อพฤติกรรมการตั้งในเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท
58 ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรโดยนักเรียนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเอง และครูเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนบวก และลบเลยของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
59 การเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงตามระยะเวลาแปรปรวนสองแบบ ต่อการปรับกับการคงอยู่ของพฤติกรรมในการทำงานของเด็กปัญญาอ่อน
60 การเปรียบเทียบการเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กจากตัวแบบในนิทานประกอบภาพกับตัวแบบในนิทานประกอบหุ่นมือ
61 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน และการเสริมแรงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการร่วมมือในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2528
62 ผลของการสอนโดยกลุ่มเพื่อนและการสอน โดยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการวางเงื่อนไขการเสริมแรงเป็นกลุ่ม ต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
63 ผลของการเสริมแรงบวกโดยการวางเงื่อนไข เป็นกลุ่มต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
64 ผลของการใช้สัญญาเงื่อนไขในการลดพฤติกรรรมที่ไม่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
65 ผลของการใช้เงื่อนไขการให้เบี้ยอรรถกร และการชี้แนะต่อพฤติกรรมทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหารทางพฤติกรรม
66 ผลของการใช้การสอนตนเองต่อการลดความหุนหันของเด็กอายุ 10-12 ปี ในสถานสงเคราะห์เด็ก
67 ผลของการใช้การควบคุมสิ่งเร้าในการเพิ่มพฤติกรรมตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
68 ผลของการใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรตอการสะกดคำ ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
69 ผลของการใช้การเสริมแรงทางบวกในการเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำนม ของเด็กก่อนวัยเรียน : แบบหลายเส้นฐาน
ปี พ.ศ. 2527
70 ผลของการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
71 ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรม ไม่เอาใจใส่การเรียนในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
72 กระบวนการควบคุมตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
73 การวิเคราะห์ปัจจัยบางประการของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2526
74 ผลของการใช้วิธีควบคุมตนเองปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
75 ผลการให้การเสริมแรงบวกโดยการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคลต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่
ปี พ.ศ. 2524
76 ผลของการใช้ตัวแบบและการเสริมแรงทางบวกในการเพิ่มพฤติกรรมการถาม และตอบคำถามในชั้นเรียน ของเด็กปัญญาอ่อนที่สามารถเรียนได้
77 ความตรงตามสภาพและความเที่ยงของแบบสอบสีของลูเชอร์ ในการจำแนกสัมฤทธิผลทางการเรียน และการกระทำความผิดของวัยรุ่น
78 ผลของระบบการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรต่อการถาม-ตอบคำถาม และการทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปีที่ห้า
79 ผลของการเปิดโอกาสเลือกกิจกรรมภายหลังการทำแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2523
80 การใช้ตัวแบบภาพยนตร์เพื่อลดความกลัวของเด็กวัยรุ่นไทย