ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเดช กนกเมธากุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศ.สมเดช กนกเมธากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 3
6 2554 8
7 2553 7
8 2552 4
9 2551 1
10 2549 2
11 2545 5
12 2544 2
13 2543 1
14 2540 2
15 2539 1
16 2538 1
17 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพขององค์ประกอบทางเคมีจากพืชในภาคอีสาน ราในประเทศไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนสำหรับภูมิคุ้มกันในพืช
ปี พ.ศ. 2559
2 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช รา และ เห็ด
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาววรัญญา ละครวงษ์ นักศึกษา ภาควิชา เคมี
4 กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
5 กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
6 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นตานนม สำหรับการยับยั้งเชื้อราในมันเส้นของชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
7 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพนนิซิเลียม
8 กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2556
9 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา อาร์โธโบทริส โอลิโกสโปรัม
10 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา เพนนิซิเลียม ฟิเควนแทน
11 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ฟูซาเรียม โรเซียม
ปี พ.ศ. 2554
12 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ฟูซาเรียม โรเซียม II
13 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา อาร์โธโบทริส โอลิโกสโปรัม II
14 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา เพนนิซิเลียม ฟิเควนแทน II
15 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี น.ส.เอื้อาทร ราชจันทร์ เป็นนักศึกษา คปก.
16 กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
17 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำหรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม 2552)
18 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำหรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม 2552)
19 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
20 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา อาร์โธโบทริส โอลิโกสโปรัม
21 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา เพนนิซิเลียม ฟิเควนแทน
22 องค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ฟูซาเรียม โรเซียม
23 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา : I. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Chaetomium cocholiodes CT01 และรา Emericella rugulosa II. สารเร่งการเจริญเติบโตและสารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่พืจากรา Trichoderma harzianum PC01
24 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำหรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม 2552)
25 องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากราในกลุ่ม saprophytic
26 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 PHD/240/2549
ปี พ.ศ. 2552
27 โครงการการสร้างระบบยีสต์ทูไฮบริดสำหรับศึกษาไฟโตเอสโตรเจนในพืชสมุนไพรไทย
28 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำหรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
29 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา : I. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Chaetomium cocholiodes CT01 และรา Emericella rugulosa II.สารเร่งการเจริญเติบโตและสารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่พืชจากรา Trichoderma harzianum PC01
30 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา : I. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Cheatomium cocholiodes CTh 05 และ Emericella rugulosa II. สารเร่งการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่พืชจากรา Trichoderma harzianum PC01
ปี พ.ศ. 2551
31 ฐานข้อมูลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
32 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
33 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
34 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
35 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
36 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียจากเถาลิเภา
37 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียจากเถาลิเภา
38 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืช ในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
39 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดของพืชในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียจากเถาลิเภา
ปี พ.ศ. 2543
41 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียจากเถาลิเภา
ปี พ.ศ. 2540
42 การศึกษาสูตรโครงสร้างของสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุไข้มาลาเรียจากรากก้นครก
43 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของนิมโบโลด์และทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2539
44 การพิสูจน์โครงสร้างและศึกษาสมบัติของสารเปลี่ยนสีจากรากน้ำเต้าแล้ง
ปี พ.ศ. 2538
45 การศึกษาสูตรโครงสร้างของสารเคมีจากรากน้ำเต้าแล้งในส่วนที่สกัดด้วยเอทานอล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 การศึกษาสูตรโครงสร้างของสารเคมีจากรากน้ำเต้าแห้ง ในส่วนที่สกัดด้วยเอ็น-เฮกเซน
47 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Cassia bakeriana และรา Apiospora montagnei
48 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Chaetomium fusiforme, Penicillium frequentans, Penicillium multicolor และ Phomopsis archeri
49 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Polyalthia debilis และรา Chaetomiam longirostre และ Chaetomium cupreum RY202
50 องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA และพืช ANISOCHILUS HARMAN MICROMDUM NINUTUM และ GONIOTHLAMUS LAOTICAS และการสังเคราะห์ HALICHORINE