ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สุนันท์ ปัทมาคม 5
3 ศิริใจ นิพพิทา 2
4 ศุภร สุวรรณาศรัย 2
5 ชัยรัตน์ ชลวิถี 1
6 เสน่ห์ บุญช่วย 1
7 ศุกร สุวรรณาศรัย 1
8 ชวลี เชื่อมทอง 1
9 ปวีณา ธิติวรนันท์ 1
10 รุจา เถาวงศ์ 1
11 เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ 1
12 รัชนีย์ ปริกขนานนท์ 1
13 สุชาติ วัฒนไพโรจน์รัตน์ 1
14 ศักดิ์ดา ชูศรี 1
15 กัณหา ฉวีวรรณ 1
16 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
17 นิรมล จิตทักษะ 1
18 ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ 1
19 ยุพิน พิพิธกุล 1
20 สุชาดา เต่งตระกูล 1
21 ธวัชชัย ชาญวิทยากุล 1
22 สุรกุล เจนอบรม 1
23 บุญเสริม เนตรเก่ง 1
24 สมพงษ์ จิตระดับ 1
25 สุรีย์พร ท้วมทอง 1
26 บังอร จงสมจิตต์ 1
27 สุเมธ อิ่มศักดิ์วาสนา 1
28 สุภักดิ์ วิศวธีรานนท์ 1
29 เพ็ญศรี สร้อยเพชร 1
30 กัญญาทิพ พวงจำปา 1
31 นวลจันทร์ เสมาขันธ์ 1
32 ประวิทย์ อัตโสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 2
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 6
6 2538 4
7 2537 1
8 2535 1
9 2533 1
10 2530 1
11 2528 1
12 2527 2
13 2525 2
14 2524 4
15 2523 2
16 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การนำเสนอรูปแบบศูนย์สื่อการศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด
ปี พ.ศ. 2543
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
3 การนำเสนอรูปแบบศูนย์วิทยบริการ สำหรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2541
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2540
5 การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ปี พ.ศ. 2539
6 ปฏิสัมพันธ์ของแบบการคิดและชนิดของมุมกล้อง ในการสาธิตการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรี
7 สภาพความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8 การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพ ของพัฒนากรสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
9 การศึกษาขนาดของตัวอักษรสีบนพื้นสีที่เหมาะสมบนจอฉาย
10 สภาพ ปัญหา และ ความต้องการสื่อการสอนวิชาดนตรีของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 ผลของประเภทตัวชี้นำในหนังสือการ์ตูนเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2538
12 ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมวีดิทัศน์แบบละคร และแบบสารคดีเรื่องเอดส์ของผู้มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
13 สีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่มีต่อความเข้าใจ ในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
14 ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมวีดิทัศน์แบบละคร และแบบสารคดีเรื่องเอดส์ของผู้มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
15 ความคิดเห็นของวิทยากรต่อวิธีการและสื่อในการฝึกอบรมเยาวชนด้านเจตคติต่อเรื่องเอดส์
ปี พ.ศ. 2537
16 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในภาพในหนังสือการ์ตูนกับพื้นฐานวัฒนธรรม ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
17 การวิเคราะห์รูปแบบวารสารวิชาการสาขาครุศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
18 สื่อการสอนชนิดเอกสารประกอบคำบรรยายแนวใหม่
ปี พ.ศ. 2530
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเทปโทรทัศน์ กับกลุ่มที่สอนโดยครู
ปี พ.ศ. 2528
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในหน่วยการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน กับวิธีสอนตามแผนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2527
21 รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
22 ผลของการเพิ่มคำชี้นำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2525
23 การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบกราฟิคหนังสือแบบเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างสำนักพิมพ์รัฐบาลและเอกชน
24 การสร้างชุดการสอนวิชา "วิธีการศึกษาในมหาวิทยาลัย 1"
ปี พ.ศ. 2524
25 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม
26 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ในโรงเรียนโครงการฝึกสอนวิทยาลัยครูเชียงราย
27 การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำที่เป็นคำถาม" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
28 การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
29 เทคนิคการใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะประกอบการสอน
30 การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเรื่อง "สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2518
31 การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาความประพฤตินักเรียน