ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ วันทะนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 จากประชาธิปไตยสมัยใหม่สู่หลังประชาธิปไตยสมัยใหม่
2 อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
3 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาต่อการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2550
4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรมในตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
5 ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อเพลงไทยสมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2531
6 สัจจะกับอำนาจ
ปี พ.ศ. 2527
7 ทศวรรษ 14 ตุลาฯ กับความเป็นอนิจจังของทฤษฎีกึ่งเมืองขึ้น-กึ่งศักดินา
ปี พ.ศ. 2526
8 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยระบบการศึกษาไทย : การศึกษากับการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2524
9 ข้อคิด 10 ประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สังคมในแนวลัทธิมาร์กซ์
10 บันทึกเรื่องบทความของ ทรงชัย ณ ยะลา