ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวทางการขอรับทุนวิจัยคลินิกสหสถาบัน
2 นโยบายทุนวิจัยมุ่งเป้า ด้านการแพทย์และชีวเวชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3 การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
4 วิจัย เปลี่ยนชีวิต
5 แนวทางการขอรับทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
6 Research result : Population Attitude to Personal Health in Thailand
7 สุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
8 วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส
9 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
10 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการปรับระบบการบริหารงานวิจัยเชิงรุก
12 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพแพทย์ไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของแพทย์ไทย
14 การสำรวจภาวะสุขภาพ
15 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงของแพทย์ที่เสียชีวิต
16 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย