ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ปิยะธีระธิติวรกุล,
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 16
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 13
3 กนกพร บุญส่ง 10
4 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 10
5 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 8
6 เจริญ นิติธรรมยง 7
7 วรรณณี แสนทวีสุข 6
8 สุชนา ชวนิชย์ 6
9 ชิดชนก รอดเรือง 5
10 สรวิศ เผ่าทองศุข 5
11 อรนุช พฤษศรี 5
12 วินัย ดะห์ลัน 5
13 ประสาท กิตตะคุปต์ 5
14 อรพร หมื่นพล 5
15 สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ 5
16 ชัชรียา เชยชม 5
17 วรณพ วิยกาญจน์ 4
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
19 ไม่มีข้อมูล 4
20 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
21 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
22 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
23 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
24 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
25 ชาตรี ชำนาญรักษา 3
26 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 3
27 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 3
28 ปริยภัทร ภัทรธำรง 2
29 ปรัชญานี ตรียวง 2
30 รณวิช สิงหสุรศักดิ์ 2
31 ธัชนนท์ พุ่มโภคัย 2
32 หนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ 2
33 ยุวดี อัณฑสูตร 2
34 สิริลดา จันทรทิณ 2
35 ฤทัย โลทะกะ 2
36 ชนัดดา เกษมโชติช่วง 2
37 ศุภสินี เนียมแสง 2
38 อรัญญา พลพรพิสิฐ 2
39 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
40 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
41 กัลยา รัตนสุทธิพงศ์ 2
42 ธีรพล คังคะเกตุ 2
43 ขวัญดาว จันทโชติ 2
44 สุริยพงศ์ กุลกีรติยุค 2
45 สมบัติ อินทร์คง 2
46 ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล 2
47 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2
48 สมฤดี จิตประไพ 2
49 ศานิต ปิยะพัฒนากร 2
50 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
51 ประภาภรณ์ เทอดสุทธิรณภูมิ 1
52 ไชยพร ลู่สวัสดิกุล 1
53 สุกิจ รัตนวินิจกุล 1
54 จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 1
55 เดือนนภา เอ่งฉ้วน 1
56 ปิยวรรณ สายมโนพันธ์ 1
57 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1
58 ทัณฑิมา พรหมดิเรก 1
59 ศุภกิตต์ เจียรสุวรรณ์ 1
60 นิตยา ไชยเนตร 1
61 จันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า 1
62 อมร เพชรสม 1
63 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
64 กฤติกา ทองสมบัติ 1
65 พูลศักดิ์ พยัพเมฆ 1
66 มานิดา ฉายเพชรากร 1
67 กิตติภูมิ พุ่มแดง 1
68 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 1
69 นิภา เตโชดำรงสิน 1
70 มุทิตา ธรรมสังคม 1
71 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
72 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
73 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
74 ทศพล สังข์ศิรินทร์ 1
75 สุวรรณี เฉินบำรุง 1
76 พรรณเทพ เขียนดวง 1
77 วิชัย เชิดชีวศาสตร์ 1
78 ธานินทร สิงหะไกรวรรณ 1
79 ชมพูนุท ชัยรัตนะ, 2520- 1
80 วรพรรณ มณีอินทร์ 1
81 สุชนา วิเศษสังข์ 1
82 สุกัญญา จันทร์งาม 1
83 ปิยะวัตน์ พรหมรักษา 1
84 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
85 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ 1
86 สุรัตนา เจนธนานันท์ 1
87 วารินทร์ ธนาสมหวัง 1
88 ทิพวรรณ ยอดยิ่ง 1
89 นพดล เหมือนเพ็ชร 1
90 พอจิต วิโนทพรรษ์ 1
91 ขนิษฐา แสงงาม 1
92 นิศาชล แสนละมุล 1
93 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
94 เอกราช ภูฆัง 1
95 ชัชฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ 1
96 ปวีณา วัฒนสุทธิพงศ์ 1
97 ธิติภพ สุขุมาลชาติ 1
98 นันทริกา ชันซื่อ 1
99 พัชรภรณ์ อิทธิโรจนกุล 1
100 สิรินันท์ หนูนิ่ม 1
101 อนุตตร โพคะรัตน์ศิริ 1
102 ทศพร เรืองรักษ์ลิขิต, 2524- 1
103 วีณา เคยพุดซา 1
104 ภัคจุฑา เขมากรณ์ 1
105 ปริญญา ลีฬหานนท์ 1
106 ปนัดดา มีจริง 1
107 อรรถพล โสภาพงศ์ 1
108 พนิดา หรูวัฒนะกุล 1
109 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
110 เปรมสุดา สมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 9
5 2552 16
6 2551 10
7 2550 12
8 2549 3
9 2548 8
10 2547 5
11 2546 6
12 2545 4
13 2544 2
14 2543 5
15 2542 4
16 2541 3
17 2540 3
18 2539 7
19 2538 6
20 2536 2
21 2522 1
22 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
3 การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
4 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของการเสริมส่าเบียร์ในอาหารต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii วัยรุ่น
6 ผลของการไถกลบหญ้าแฝกและระดับน้ำในนาข้าวต่อสมบัติของดินและการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
7 ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
9 ชีววิทยาการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia Turstoni ในระบบเลี้ยง
10 ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
11 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
12 ผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babylonia areolata
13 ผลของอาหารเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน และโปรเจสเตอโรนต่อการพัฒนารังไข่ในแม่พันธุ์กุ้งขาว Litopenaeus vannamei
14 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
15 ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
16 อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp. สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
ปี พ.ศ. 2552
17 ชีววิทยาการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia Turstoni ในระบบเลี้ยง
18 ผลของไลโคพีนต่อการเกิดสี การเติบโตและอัตราการรอดในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
19 การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทยปีงบประมาณ 2552
20 การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:
21 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
22 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
23 ผลของบริเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata
24 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
25 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
26 โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
27 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni ในระบบเลี้ยง
28 ผลของบริเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata
29 ผลของไลโคฟีนต่อการเกิดสีการเติบโตและอัตราการรอดในกุ้งกุลาดำ Pea Penaeus monodon
30 การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
31 ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะ
32 การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
34 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง
35 ผลของบริวเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
36 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
37 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
38 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
39 ผลของบริวเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและการรอด ของปลากะพงขาว Lates caloarifer
40 ผลของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการเติบโต การรอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
41 สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่น
42 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2550
43 โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุนและอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
44 การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2550
45 การผลิตไดอะตอม Amphora delicatissima แบบเฮเทอโรโทรฟิก เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเพรียงทราย Perinereis nuntia
46 ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolata
47 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
48 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
49 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
50 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยไคโตซานและมอลโทเดกซ์ทรินต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
51 การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่อง
52 ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียน
53 การนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุนและอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม
54 ผลของโปรเจสเตอโรนที่เคลือบด้วยกรดพอลิแลคไทด์โคไกลโคไลด์ต่อการพัฒนารังไข่กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei Boone, 1931
ปี พ.ศ. 2549
55 การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
56 ผลของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชนของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้การเติมน้ำต่อเนื่อง
57 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2548
58 ผลของของความเค็มต่อการบำบัดธาตุอาหารและโลหะหนักในน้ำเสียชุมชน ของพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน เมื่อใช้ระบบกะ
59 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์
60 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
61 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
62 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียต่อประสิทธิภาพการบำบัดของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน
63 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอย Ecteinascidia thurstoni และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
64 การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
65 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติก สำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
ปี พ.ศ. 2547
66 การเพิ่มสารอาหาร astaxanthin และ highly unsaturated fatty acid เพื่อปรับปรุง
67 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
68 การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
69 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
70 ผลของความเข้มข้นของน้ำเสียชุมชนสังเคราะห์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
71 ผลของอุณหภูมิต่อพิษเฉียบพลันของแคดเมียม สังกะสี และสารละลายผสมร่วมในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus)
72 ผลของสภาพน้ำขังสลับแห้งต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนขั้นที่สามโดยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk
73 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน
74 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศผู้
75 การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศเมีย
76 พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2545
77 ผลของคาโรทีนอยด์จากสไปรูลินา Spirulina platensis ต่อการรอดและการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
78 องค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอมสกุล Chaetoceros และ Skeletonema เพื่อใช้อนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
79 การใช้ปลานิล Oreochromis niloticus และสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำ
80 การใช้ปลานิล Oreochromis niloticus และสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2544
81 การใช้แบคทีเรียเพื่อจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
82 การใช้แบคทีเรีย Alteromonas sp. S9730 ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi ที่ก่อโรคในลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2543
83 การเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอม Amphora delicatissima ที่เลี้ยงโดยใช้คาร์บอนอินทรีย์
84 ผลของคลอเรลลาและออสซิลาตอเรียต่อ วิบริโอ ฮาวีอาย 1526 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
85 ความสามารถของกล้าไม้โกงการใบใหญ่ Rhizophora mucronata Lamk. และแสมทะเล Avicernia marina (Forsk.) Vierh. ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในดินป่าชายเลนที่มีโครงสร้างต่างกัน
86 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
87 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืช และสถานภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี พ.ศ. 2542
88 ผลของการเสริมแอลฟา-โทโคเฟอรอล ต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำวัยรุ่น Penaeus monodon Fabricius
89 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
90 อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
91 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2541
92 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
93 การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต
94 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
95 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
96 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
97 เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
ปี พ.ศ. 2539
98 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
99 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
100 การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของไวเทลโลเจนินในปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatus
101 ผลของซีไวตาเมอร์ต่อการเจริการเติบโต และการรอดของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
102 ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis de Man จากอวนรุนบริเวณชายฝั่งอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
103 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
104 ผลของความเค็มและอัตราส่วนของ n-3 HUFA ต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
ปี พ.ศ. 2538
105 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสชนิดเชื้อตาย ต่ออัตรารอดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่อายุต่างๆ กัน
106 เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
107 อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
108 ผลของเมทิลพาราไธออนต่อภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ของปลากะพงขาว Lates calcarifer
109 การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
110 พิษเฉียบพลันของสารประะกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2536
111 การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
112 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linne.
ปี พ.ศ. 2522
113 ารศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
114 การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน