ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศึกษาเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ตัวกลางในการให้ความร้อนชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่นกรอบ
ปี พ.ศ. 2552
3 การอบแห้งผลไม้ด้วยไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ
4 อิทธิพลของวิธีของการอบแห้งแบบต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่นกรอบ
6 อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
7 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด [50]
8 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
9 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
10 อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
ปี พ.ศ. 2550
11 อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
12 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
13 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2548
14 การอบแห้งถั่วเหลืองด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2547
15 การอบแห้งถั่วเหลืองด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2534
16 การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกความชื้นสูงโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดเซชั่น