ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงพล สงวนจิตร 44
2 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 42
3 ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 40
4 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 40
5 ธราธร รัตนนฤมิตศร 26
6 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 23
7 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 23
9 ยุวดี คาดการณ์ไกล 23
10 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 23
11 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 13
12 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 11
13 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 8
14 นิพนธ์ พัวพงศกร 5
15 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 4
16 ณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล 4
17 ปกป้อง ศรีสนิท 3
18 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
19 อิสร์กุล อุณหเกตุ 3
20 อัมมาร สยามวาลา 3
21 ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2
22 Thailand Develoment Research Institute 2
23 Somkiat Tangkitwanich 2
24 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
25 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
26 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
27 ดวงมณี เลาวกุล 2
28 วรัญญู เสนาสุ 2
29 ภูชิทย์ สฤษดิ์ชัยนันทา 2
30 สฤณี อาชวานันทกุล 2
31 นนท์ นุชหมอน 2
32 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
33 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
34 วิชัย ปฏิภาภรณ์ 2
35 นิตยา สุนทรสิริพงศ์ 2
36 อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล 2
37 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
38 ปกรณ์ นิลประพันธ์ 2
39 กิรติพงศ์ แนวมาลี 2
40 สุณีพร ทวรรณกุล 2
41 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
42 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
43 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
44 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 1
45 ปกป้อง จันวิทย์ 1
46 สรวิศ ลิมปรังษี 1
47 ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 1
48 จารีย์ ปิ่นทอง 1
49 ภัทชา ด้วงกลัด 1
50 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
51 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
52 สุนทร ตันมันทอง 1
53 ปวริศร เลิศธรรมเทวี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 5
3 2558 3
4 2557 3
5 2556 5
6 2555 7
7 2554 5
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 2
14 543 103
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2 การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 ทิศทางและอนาคตประเทศไทย
4 การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
5 การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี
6 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
7 การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่
ปี พ.ศ. 2558
8 การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
9 การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับระหว่างประเทศและเพื่อรองรับการเป็น ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
10 โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร
ปี พ.ศ. 2557
11 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
12 ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
13 การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2556
14 โฉนดชุมชน
15 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
17 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
18 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
19 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
20 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
21 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
22 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
23 การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ
24 ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
25 ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
26 นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย
27 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์
28 แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็ค และกฎหมายหมิ่นประมาท
29 คลายปม คดีที่ดินคนจน
30 การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO)
ปี พ.ศ. 2553
31 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
ปี พ.ศ. 2552
32 โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรป
33 กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2551
34 การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทย จากความตกลง JTEPA
ปี พ.ศ. 2548
35 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
36 การกำกับดูแลโครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์
37 สื่อดิจิตัล และเทคโนโลยีสื่อ
ปี พ.ศ. 2546
38 แนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
39 โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์