ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทรงพล สงวนจิตร 44
2 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 42
3 ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 40
4 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 40
5 ธราธร รัตนนฤมิตศร 26
6 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 15
7 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 15
9 ยุวดี คาดการณ์ไกล 15
10 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
11 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 13
12 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 11
13 ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล 8
14 นิพนธ์ พัวพงศกร 5
15 ณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล 4
16 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 4
17 อัมมาร สยามวาลา 3
18 อิสร์กุล อุณหเกตุ 3
19 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
20 สุณีพร ทวรรณกุล 2
21 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
22 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
23 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
25 ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2
26 Somkiat Tangkitwanich 2
27 ภูชิทย์ สฤษดิ์ชัยนันทา 2
28 อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล 2
29 จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 2
30 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
31 Thailand Develoment Research Institute 2
32 กิรติพงศ์ แนวมาลี 2
33 สฤณี อาชวานันทกุล 2
34 ปกป้อง ศรีสนิท 2
35 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
36 ปกรณ์ นิลประพันธ์ 2
37 วิชัย ปฏิภาภรณ์ 2
38 นิตยา สุนทรสิริพงศ์ 2
39 ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 1
40 สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ 1
41 ปกป้อง จันวิทย์ 1
42 จารีย์ ปิ่นทอง 1
43 ปวริศร เลิศธรรมเทวี 1
44 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
45 สรวิศ ลิมปรังษี 1
46 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
47 นนท์ นุชหมอน 1
48 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
49 ภัทชา ด้วงกลัด 1
50 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
51 ดวงมณี เลาวกุล 1
52 วรัญญู เสนาสุ 1
53 สุนทร ตันมันทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 4
3 2558 3
4 2557 3
5 2556 10
6 2555 9
7 2554 5
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 2
15 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2 การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2559
3 การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
4 การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี
5 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
6 การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง กับกฏหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
8 การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับระหว่างประเทศและเพื่อรองรับการเป็น ประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9 โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร
ปี พ.ศ. 2557
10 การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
11 ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
12 การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2556
13 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
14 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
16 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
17 ระบบค่าปรับทางอาญา
18 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
19 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
20 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
21 โฉนดชุมชน
22 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
23 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
24 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
25 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
26 ระบบประกันสังคมของไทย
27 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
28 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
29 การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ
30 ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
31 ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
32 นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย
33 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์
34 แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็ค และกฎหมายหมิ่นประมาท
35 คลายปม คดีที่ดินคนจน
36 การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม (JSO)
ปี พ.ศ. 2553
37 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
ปี พ.ศ. 2552
38 โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรป
39 กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2551
40 การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทย จากความตกลง JTEPA
ปี พ.ศ. 2548
41 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
42 การกำกับดูแลโครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์
43 สื่อดิจิตัล และเทคโนโลยีสื่อ
ปี พ.ศ. 2546
44 แนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
45 โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2545
46 ประเมินผลกระทบชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
47 ประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข