ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2555 3
6 2554 2
7 2553 1
8 2550 1
9 2546 2
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนามาตรฐานฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่าสำหรับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาตู้อบแห้งสาหร่ายเตาแบบลมร้อนร่วมกับอินฟาเรดในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
4 การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งชิ้นมะม่วงเพื่อขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
6 การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับการรวมผลลำไยสดในเชิงการค้า
7 โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งชิ้นมะม่วงเพื่อขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
8 การอบแห้งสาหร่ายสไปรูริน่าด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาความร้อน
9 การอบแห้สาหร่ายสไปรูริน่าด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
10 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ [forced-Air] ในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
11 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลของช่องเปิดอากาศโรงงานที่มีต่อค่าความสบายโดยการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ / สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
13 ผลของช่องเปิดอากาศโรงงานที่มีต่อค่าความสบายโดยการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ