ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญจนา บุณยเกียรติ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 8
3 วิศนี สัตยานนท์ 5
4 เลอสรวง เมฆสุต 3
5 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
6 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 3
7 เรืองวิทย์ สว่างแก้ว 3
8 อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล 2
9 กฤติกา จารุทะวัย 1
10 อภิชาติ ศิริพจนาวรรณ 1
11 สฤษดิ์ แสงอ่อน 1
12 วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 1
13 พรรณะ เตียงพานิช 1
14 สิริโสภา แดงสนั่น 1
15 จักรพันธ์ แสนดวง 1
16 ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 1
17 สมิทธ์ ฉัตรภูติ 1
18 ปณิธาน ธูปถมพงศ์ 1
19 เอกสิทธิ์ แย้มศรี 1
20 พรรณทวี ธรรมธราธาร 1
21 คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ 1
22 สุนทรี ตระกูลมีนัก 1
23 อนุพัฒน์ วรดิถี 1
24 สุพรรณี รัตนกานตะดิลก 1
25 ศิริน เมธาคุปต์ 1
26 เพียรพรรค ทัศคร 1
27 เบญจพร หย่องประเสริฐ 1
28 ธนกร นวรัตนไพบูลย์ 1
29 วรกันต์ บูรพาธนะ 1
30 วิบูลย์ ศิริมาวิเศษ 1
31 คุณากร ภู่จินดา 1
32 สุกัญญา มากมี 1
33 ขวัญฤทัย อ่อนศรี 1
34 ยุทธนา สูงสุมาลย์ 1
35 ศิวพล พิมเสน 1
36 วรรณนิภา อมาตยกุล 1
37 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
38 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
39 ทวีผล แก้วศิริ 1
40 นพปรางค์ พลคิด 1
41 สุภาพร สุทธิภักดี 1
42 พรนิชา เทศวิรัช 1
43 ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2547 9
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 3
14 2543 2
15 2542 3
16 2539 2
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสกัดบีตาแคโรทีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบโดยวิธีแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวโดยออโตไฮโดรไลซิส
3 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
5 จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2554
6 การปรับสภาพเบื้องต้นของเศษรากมันสำปะหลังในน้ำร้อนอัดความดัน
7 เอสเทอริฟิเคชันของกรดออกทาโนอิกกับไตรเมทิลอลโพรเพน โดยใช้ H₃PW₁₂O₄₀ ในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
8 การเตรียมน้ำมันหล่อลื่นชนิดพอลิออลเอสเทอร์จากกรดไขมัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดกรดในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
9 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2553
10 การบำบัดน้ำเสียที่มีฟีนอลและไพริดีนโดยออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาในน้ำภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดกะทัดรัด
11 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตและกึ่งวิกฤตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
12 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2552
13 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอลและไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
14 การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชในเมทานอล และไอโซโพรพานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2551
15 การบำบัดแอซีโทไนไทรล์ด้วยออกซิเดชันในน้ำเหนือวิกฤตเชิงเร่งปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดกะทัดรัด
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลของตัวทำละลายร่วมต่อการผลิตไบโอดีเซลในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2549
17 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2547
18 ออกซิเดชันของเมทานอลในน้ำภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ
19 การผลิตเฟอร์ฟูรัลจากแกลบโดยไฮโดรไลซิสควบคู่กับการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
20 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและกะลามะพร้าวให้เป็นของเหลว
21 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายต่อการแปรรูปถ่านหินเป็นของเหลว
22 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและพลาสติกผสมให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
23 การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ
24 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตอย่างต่อเนื่องในเครื่องปฏิกรณ์ระดับนำร่อง
25 การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่างๆ
26 การผลิตเฟอร์ฟูรัลจากแกลบ โดยไฮโดรไลซิสควบคู่กับการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2546
27 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและน้ำมันพืชใช้แล้วให้เป็นของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
28 ผลของการบวมตัวก่อนของถ่านหินและตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการแปรรูปเป็นของเหลวที่ภาวะเหนือวิกฤต
29 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและจาระบีใช้แล้วให้เป็นของเหลว
ปี พ.ศ. 2545
30 การแปรรูปร่วมถ่านหินและพอลิพรอพิลีนให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
31 การแปรรูปถ่านหินให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
32 การทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2544
33 การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
34 การวัดโฮลด์อัพของเฟสกระจายโดยเทคนิคอัลทราโซนิก สำหรับการสกัดอะซิโตนในเครื่องสกัดแบบจานหมุน
35 การแปรรูปยางธรรมชาติผสมลิกไนต์ให้เป็นของเหลวในคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2543
36 การประยุกต์การควบคุมด้วยแบบจำลองเจเนริกร่วมกับคาลมานฟิลเตอร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่องที่มีปฏิกิริยาคายความร้อน
37 การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2542
38 การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน
39 การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเมทานอล-น้ำและเมทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
40 เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2539
41 การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด
42 การสกัดกรดไลโนเลอิกจากดอกคำฝอย Carthamus tinctorius Linn