ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมาน ลอยฟ้า
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
3 การเรียนรู้และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ
5 การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในชนบท
ปี พ.ศ. 2554
6 การเรียนรู้และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ
7 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
9 กรอบสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
10 การใช้ WebOPAC ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542