ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 36
2 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 17
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 6
4 ธีระพร อุวรรณโณ 6
5 สุมน อมรวิวัฒน์ 5
6 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 5
8 ศิริชัย กาญจนวาสี 4
9 กรรณิการ์ ภิญญาคง 4
10 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 3
11 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 3
12 ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ 3
13 วิจิตรา ประสาทเวทยกุล 3
14 วงเดือน อิ่มเงิน 2
15 จิตประภา ศรีอ่อน 2
16 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
17 จริยา หาสิตพานิชกุล 2
18 สิริพร บุญญานันต์ 2
19 ชาลี พงษ์เจริญ 2
20 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
21 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
22 สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ 2
23 วลัย อารุณี 2
24 มยุรี จารุปาณ 2
25 สุภาพร โกเฮงกุล 2
26 ปาน กิมปี 2
27 ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 2
28 ดิเรก ศรีสุโข 2
29 คมศร วงษ์รักษา 2
30 วรรณี แกมเกตุ 2
31 คัดนางค์ มณีศรี 2
32 เสรี ชัดแช้ม 2
33 สุธีรา ภัทรยุกตวรรต์ 2
34 ทัศนีย์ บุญเติม 2
35 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
36 ณรงค์ คงกิจ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
38 สวัสดิ์ จงกล 1
39 ศรีสล้าง แก้ววิชิต 1
40 สุมาลี พลตรี 1
41 บุญเกิด รุ่งเรือง 1
42 ปรีชา แม้นมินทร์ 1
43 พรจันทร์ ล่องสกุล 1
44 จีรนันท์ จิวะสมบูรณ์กุุล 1
45 นัยนา อ้างสันติกุล 1
46 ปทุมพร เปียถนอม, 2513- 1
47 บัญญัติ ใจบรรจง 1
48 ปราณี ศิวพรพิทักษ์ 1
49 ธีระ อาชวเมธี 1
50 เกื้อ กระแสโสม, 2511- 1
51 อัญชลี คงมั่น 1
52 อารมณ์ เทียนพิทักษ์ 1
53 อัปษร เตียวตระกุลวัฒน 1
54 สมุน อมรวิวัฒน์ 1
55 สุนิดา ไชยนันทน์ 1
56 ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 1
57 ผานิต วิมลรัตน์ปัญญา 1
58 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 1
59 กานดา พูนลาภทวี 1
60 กิตติยา เอ็ฟฟานส์ 1
61 สุชาดา กรเพชรปาณี 1
62 อารีย์ เมธาภาคย์ 1
63 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
64 ปรีดา เบ็ญคาร 1
65 ปุณยาภา อมรสิทธิ์กุล 1
66 มัลลิกา จุฑามณี 1
67 เปรมใจ สุขสมานวงศ์ 1
68 ดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์ 1
69 ปราณี ทองคำ 1
70 อัญญา สุภานุสร 1
71 บุษบง ตันติวงศ์ 1
72 วิเรขา ปัญจมานนท์ 1
73 สมชาย มิ่งมิตร 1
74 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
75 ธงชัย สืบแก้ว 1
76 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 1
77 กิตติยา สีอ่อน 1
78 ชาตรี นาคะกุล 1
79 จ้อย นันทิวัชรินทร์ 1
80 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 1
81 ศิริลักษณ์ ศรีสำอางค์ 1
82 สวัสดิ์ อุดมโภชน์ 1
83 รุจิเรข จิระเสวี 1
84 สนธยาพร พรจินดา 1
85 ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น 1
86 ชูชม ธรณธรรม 1
87 ปรัชญา สีมาจารย์ 1
88 กมล ธิโสภา 1
89 เกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา 1
90 ประอร สุนทรวิภาต 1
91 ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 1
92 บุหงา วัฒนะ 1
93 นงนุช อินทรวงษ์โชติ 1
94 นันทิยา พึ่งคำ 1
95 พัชรีภรณ์ บางเขียว 1
96 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
97 เกียรติศักดิ์ วจีศิริ 1
98 วนิดา ศิริกีรตยานนท์ 1
99 กาญจนา วัธนสุนทร 1
100 วราภรณ์ สีหนาท 1
101 มานพ กมลนาวิน 1
102 วนิดา ศูนย์จันทร์ 1
103 ชุตินันท์ อิทธิรัตนา 1
104 เพ็ญศิริ ด่านชนะ 1
105 ศิริวรรณ โสดา 1
106 กมเลศ อิ่มโอชา 1
107 กมลรัตน์ ทวิชชาติวิทยากุล 1
108 บุญชอบ ศราธพันธุ์ 1
109 ประดินันท์ อุปรมัย 1
110 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
111 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
112 ณัฐฎา สรรพศรี 1
113 กอบแก้ว ภูติธนารักษ์ 1
114 ก้องเกียรติ สหวรรณางกูร 1
115 ขนิษฐา วิทยาอนุมาส 1
116 สุชาดา รัตนวิจิตร 1
117 อรสา จรูญธรรม 1
118 สุภมาส คงประพันธ์ 1
119 สุพักตร์ พิบูลย์ 1
120 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
121 ศรีรัตน์ จันทร์สมวงศ์ 1
122 ชุติมา ลวสุตานันท์ 1
123 สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1
124 อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ 1
125 วิไลวรรณ ศากรวิมล 1
126 ทิวัตถ์ มณีโชติ 1
127 สุชาดา เวลาดี 1
128 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ 1
131 อรวรรณ งามวัฒนา 1
132 อรรณพ คุณพันธ์ 1
133 อรพินธ์ ตันธนะสฤษดิ์ 1
134 สุวิมล เทียนสุรชัยศรี 1
135 กรรณิการ์ แสนศักดิ์ 1
136 สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ 1
137 สมพร อยู่ทิม 1
138 สุนันท์ ปัทมาคม 1
139 พเยาว์ ฤทธิแพทย์ 1
140 จารึก อาจวารินทร์ 1
141 ศิริพร พูลรักษ์ 1
142 พรพรรณ ไชยประพาฬ 1
143 เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ 1
144 วิชัย บุญชูดวง 1
145 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
146 พจนี สัมมา 1
147 จินตนา ยุนิพันธ์ 1
148 เนติ เฉลยวาเรศ 1
149 อัญชุรี เจียรนัยกูร 1
150 ชมภู จันทรอมรพร 1
151 วิรัตน์ พงษ์พิจิตร 1
152 รัตนา ดวงแก้ว 1
153 สุทิศา บุญยงค์ 1
154 นิภา คิดประเสริฐ 1
155 จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ 1
156 นุชนาฏ เพชรดี 1
157 จิราพร ผลประเสริฐ 1
158 วันดี จงคงคา 1
159 จันทร์ ติยะวงศ์ 1
160 ธีราพร ชัยอรุณดีกุล 1
161 สุวิมล อร่ามพูนทรัพย์ 1
162 ชวนพิศ เซ่งถาวร 1
163 ชอบ ลีซอ 1
164 นงนุช นุแปงถา 1
165 นิคม ตังคะพิภพ 1
166 ชัยพร วิชชาวุธ 1
167 พนัส หันนาคินทร์ 1
168 ลักขณา บรรพกาญจน์ 1
169 จิระภา สุทธิพันธ์ 1
170 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
171 วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล 1
172 พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์ 1
173 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
174 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
175 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
176 อุดม คำขาด 1
177 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
178 คัคนางค์ มณีศรี 1
179 1
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
181 พอทิพย์ เพชรโปรี 1
182 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
183 ประภา แก่นเพิ่ม 1
184 อวยพร เรืองตระกูล 1
185 เทียน เขียวภักดี 1
186 เล็ก ขมิ้นเขียว 1
187 ปนัดดา นิลพังงา 1
188 ดนัย เทียนพุฒ 1
189 โสภณา ตาแก้ว 1
190 ภานุรัตน์ รัตยาภาส 1
191 พะนอม แก้วกำเนิด 1
192 เสถียร มุขดี 1
193 วชิระ น้ำเพชร 1
194 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
195 นารี มิตรสัมพันธ์ดี 1
196 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
197 จารีรัตน ปรกแก้ว 1
198 วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 6
8 2546 5
9 2545 5
10 2544 3
11 2543 11
12 2542 16
13 2541 4
14 2540 10
15 2539 11
16 2538 8
17 2537 7
18 2536 5
19 2535 2
20 2534 1
21 2533 5
22 2532 4
23 2531 15
24 2530 7
25 2529 20
26 2528 7
27 2527 8
28 2526 4
29 2525 10
30 2524 6
31 2523 11
32 2522 7
33 2521 6
34 2520 1
35 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาการของการทดสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553
ปี พ.ศ. 2550
4 การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2549
5 การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนารูปแบบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา
8 การพัฒนากระบวนการจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแบบเต็มรูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
9 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการใช้ครู และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสังกัด
10 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
11 ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
12 โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
13 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
14 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัย
15 ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า
16 ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า ปีการศึกษา 2544-2554
17 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)
ปี พ.ศ. 2545
18 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัย : กรณีศึกษาผู้ช่วยวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น
20 ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า
21 การออกแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ
22 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด (Research methodology : a tool or a way of thinking)
ปี พ.ศ. 2544
23 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : การประเมินหลักสูตรสถาบันบัณฑิตศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์
24 ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า ปีการศึกษา 2544-2554
25 การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กไทยในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543
26 กรณีศึกษาคุณลักษณะของผู้ดำเนินการสนทนาในการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
27 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ โดยกลุ่มบุคลากรภายในและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
28 การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏ
29 การศึกษารายกรณีในด้านคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม และปัญหาของเด็กปัญญาเลิศระดับประถมศึกษา
30 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
31 ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
32 ธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
33 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : การประเมินหลักสูตรสถาบันบัณฑิตศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์
34 การบูรณาการการสอนและการวิจัยของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 ประสิทธิภาพการใช้ครู การวิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค
36 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2542
37 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
38 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
39 แฟ้มสะสมงานโรงเรียน : การวิจัยรายกรณีโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
40 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
41 การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพ
42 การออกแบบการกำกับงาน และประเมินผลโครงการ
43 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
44 การศึกษาเชิงประเมินเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
45 ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
46 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
47 การศึกษากับการพัฒนาชนบท
48 ประสิทธิภาพในการผลิตมหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 รูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
51 วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคต
52 การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
53 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ
54 การประเมินอภิมานการใช้แบบจำลองซิปในการประเมินโครงการการศึกษา
55 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
56 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
57 การศึกษาความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยราส์ชโมเดล
58 ผลของแบบการให้ผลย้อนกลับที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อฉันทามติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่พึงประสงค์ในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดลฟาย
59 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครู : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม
60 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
61 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
62 ผลของสัดส่วนที่ต่างกันของข้อกระทงทางบวกและทางลบ ที่มีต่อฉันทามติด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของผู้เชี่ยวชาญ
63 การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)
64 การประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัย
65 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
66 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2539
67 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
68 ผลของภาพชุดแสดงพฤติกรรมตัวแบบประกอบคำบรรยาย ที่มีต่อความเข้าใจในการเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
69 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ของครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
70 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์
71 ลของการประเมินจากพอร์ตโฟลิโอที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
72 การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
73 การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษา
74 เจตคติของนักการเมืองไทยต่อปัญหาเด็กถูกกระทำทารุณทางเพศ
75 การทำนายเจตนาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
76 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสัมฤทธิผล ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77 การเปรียบเทียบความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
78 การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า วิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคต
79 ความตรงและความเที่ยงของการประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเพื่อนร่วมงาน : การศึกษาเฉพาะกรณี
80 ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
81 การพัฒนาดัชนีชี้ความซับซ้อนของข้อสอบคณิตศาสตร์ตามระบบการผลิตแบบ เอ.ซี.ที.
82 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
83 การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติทางการศีกษา เพื่อประเมินความต้องการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2538-2550
84 การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้า
85 การวิจัยเชิงประเมินหอพักศึกษิตนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2537
86 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
87 ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
88 การสอนแบบ Research based learning
89 เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
90 การเปรียบเทียบความจริงใจของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ที่มีสัดส่วนของข้อกระทงทางบวกและทางลบต่างกัน
91 ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับ และความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
92 การเปรียบเทียบความจริงใจของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ที่มีสัดส่วนของข้อกระทงทางบวกและทางลบต่างกัน
ปี พ.ศ. 2536
93 ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
94 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
95 การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กไทยในต่างประเทศ
96 ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์และรูปแบบการส่งแบบสอบถาม ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
97 การเปรียบเทียบความเที่ยงของมาตรประมาณค่าของแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ในระยะก่อนและหลังการติดตาม
ปี พ.ศ. 2535
98 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
100 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2533
101 การกำหนดตัวแปรในการวิจัย
102 การสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพสูง และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2529
103 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
104 การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้านระหว่างนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูงและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร
105 การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2532
106 รูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
108 การเปรียบเทียบทรัพยากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน และประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย จำแนกตามขนาด ประเภทและเขตที่ตั้งของโรงเรียน
109 การศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
110 ความสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอลระหว่างองค์ประกอบด้านลักษณะของนักเรียน ลักษณะของครู และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
111 แหล่งและประเภทของหัวขัอวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
113 การศึกษากับการพัฒนาชนบท
114 หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้าน
115 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527
116 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2530
117 รูปแบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
118 การติดตามการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
119 การเปรียบเทียบคุณภาพการทดสอบแบบซี เอ ที และแบบประเพณีนิยมในการวัดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
120 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
121 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษาในท้องที่กันดาร
122 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบของนิสิตปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของนิสิตและอาจารย์
123 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตชนบทยากจน จังหวัดบุรีรัมย์
124 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2530
125 การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา
126 การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
127 อนาคตภาพของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2540
128 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาศัยอยู่ในหอพักและนอกหอพักมหาวิทยาลัย
129 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแววของความเป็นครู และคะแนนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130 ปัญหาของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสิต หอพักเก่าและนิสิตหอพักปัจจุบัน
131 การวิเคราะห์ตัวประกอบแววความเป็นครูตามการรับรู้ ของนักการศึกษาชั้นนำและครูดีเด่น
ปี พ.ศ. 2529
132 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
133 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
134 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถม การฝึกอบรมนำร่องในภาคกลาง
135 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้
136 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทย
137 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก
138 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
139 การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
140 การกำหนดตัวแปรในการวิจัย
141 การทดสอบอิงปริเขต
142 การติดตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก
144 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนตามการรับรู้ของตนเองอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับที่ 5
146 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพของนักวิจัยทางการศึกษา
147 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร และความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิหลังต่างกัน
148 การเปรียบเทียบแววความเป็นครูของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2528
149 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ
150 สมรรถภาพครูของนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิต อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
151 แนวโน้มหลักสูตรและการสอนบรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
152 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษา
153 รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
154 รูปแบบที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157 การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลของนักวิชาการ
158 พัฒนาการของหลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2527
159 การวิเคราะห์ฐานะทางสังคมมิติ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
160 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชา
161 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อวิชาชีพครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาครู
162 การเปรียบเทียบค่านิยมทางวิชาชีพ ทางบริการ และทางราชการ ของนักศึกษาพยาบาลและที่มีระยะเวลาของประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในคลีนิคแตกต่างกัน
163 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง เชาว์ปัญญา สภาพแวดล้อมทางปัญญา และฐานะทางสังคมมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปรัญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็ก ในการประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น
165 ผลของลำดับที่การเกิด ขนาดของครอบครัวและข่วงที่ห่างของบุตร ที่มีต่อระดับเชาว์ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสกลนคร : การทดสอบทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของซายน์และมากัส
166 การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับรางวัลทางสาขาสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2526
167 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
168 การเปรียบเทียบความตรงของมาตรทัศนคติโดยเทคนิคนัยจำแนก ที่สร้างจากคุณศัพท์ต่างมิติ
169 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกาา เยาวชนและประชาชน ของวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
170 การวิเคราะห์การประเมินโครงการฝึกอบรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
171 ประสิทธิภาพในการผลิตมหาบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
172 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ
173 การประเมินโครงการประชุมสัมมนาผู้แทนศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการจัดตั้งชมรมส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีไทย
174 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
175 การประเมินสมรรถภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
176 การศึกษาสมรรถภาพครูอนุบาล
177 ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย
178 การวิเคราะห์แนวโน้มทางการศึกษาภาคบังคับของไทย
179 แนวโน้มของการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
180 แนวโน้มของการวิจัยการศึกษาในอนาคต
ปี พ.ศ. 2524
181 การศึกษาเชิงประเมินเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
182 การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยวิธีคาดคะเนที่ต่างกัน
183 ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิจัยและนักประเมินเกี่ยวกับสมรรถภาพ ในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
184 ผลของระบบประเมินผลการเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
185 การประเมินโครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2523
187 ความถูกต้องในการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีการกำหนดเกณฑ์ระดับผ่านต่ำสุด
188 ผลของการจัดหน้าและการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตของแบบถาม ที่มีต่ออัตราการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
189 การสำรวจสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
190 การประเมินผลโครงการการอบรมครูประจำการที่ไม่มีวุฒิ
191 รูปแบบในการให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
192 ผลของสิ่งตอนแทนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
193 ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและปกติวิสัยเชิงอัตนัย ของนักศึกษาครู
194 การใช้กระบวนการเชิงทฤษฎีการตัดสินใจของเบส์ในการกำหนดคะแนนจุดตัด ของแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
195 อิทธิพลของสี ความยาวของแบบสอบ และวิธีการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปรษณีย์
196 อิทธิพลของคำถามที่มีผลสะท้อนและการลงชื่อ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
197 การศึกษาเชิงประเมินสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
198 มูลฐานอำนาจการนิเทศของนักวิชาการ
199 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
200 การวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
201 การสร้างแบบสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์
202 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์
203 การหยุดเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
204 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2521
205 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ
206 ประสิทธิภาพการศึกษาภาคบังคับในอำเภอธัญบุรี
207 สุขภาพของนักเรียนขั้นประถมศึกษาตอนต้น ในอำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี
208 การสร้างแบบสำรวจจำแนกสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทย
209 การศึกษาเชิงประเมินระบบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาในวิทยาลัยครู
210 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน และการสอบตกซ้ำชั้นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
211 การติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนรัฐบาลไทย
ปี พ.ศ. 2514
212 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคน สาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการในประเทศไทย