ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหมาย อุดมวิทิต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 22
2 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 7
3 รสดา เวษฎาพันธุ์ 6
4 โสมสกาว เพชรานนท์ 5
5 ศุภชาติ สุขารมณ์ 3
6 นายพงษ์เทพ มังคะลี 3
7 นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี 3
8 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 3
9 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
10 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
11 ธานินทร์ คงศิลา 2
12 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 2
13 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
14 นงนุช อังยุรีกุล 2
15 ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์ 2
16 เกวลิน มะลิ 2
17 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 2
18 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 2
19 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 2
20 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
21 น.ส.นิรัชรา เกิดบ้านชัน 1
22 ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ 1
23 ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน 1
24 คมสันต์ หงษ์สมบัติ 1
25 สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 1
26 น.ส.พรพรรณ ภู่แก้ว 1
27 สยุมพร โยธาสมุทร 1
28 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
29 ยืน ภู่วรวรรณ 1
30 จารึก สิงหปรีชา 1
31 วิษณุ อรรถวานิช 1
32 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 1
33 พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 1
34 นายเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ 1
35 คุณสุรีมาตร์ ระรื่นสุข 1
36 คุณณัฐสุชา วุฒิปราณี 1
37 คุณปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
38 นายธนา สมพรเสริม 1
39 น.ส.พรทิพา แซ่เอี้ยว 1
40 น.ส.เกวลิน มะลิ 1
41 นายวันชัย บุญสำราญ 1
42 จุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
43 ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ 1
44 วิชัย สุระพัฒน์ 1
45 นส.มาริสา หนูนุ้ย 1
46 รศ.ดร.เกียรติชัย เวษฏาพันธุ์ 1
47 นายพงษ์เทพ 1
48 ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 5
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 4
8 2548 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
3 การสำรวจความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
4 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
5 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
7 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
8 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
9 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน)
10 ส่งเสริมและขยายข้อมูลซำหลายปีสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
11 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
12 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
13 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553
14 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2552
15 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
16 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์
ปี พ.ศ. 2551
17 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
19 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
20 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
21 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน