ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหมาย ชินนาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2 โครงการวิจัยพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2554
3 มรดกร่วมทางภูมินิเวศ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใน GMS
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
5 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่าน: กรณีศึกษานิเวศวิทยาการเมืองเรื่องการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: จากยูคาลิปตัสถึงยางพารา
6 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7 ความหลากหลายทางชีวภาพและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
9 การท่องเที่ยวในลุ่มน้ำโขงกับการผลิตซ้ำเชิงอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อย : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมอุตทยานแห่งชาติบาเจียม เมืองบาเจียมจะเริงสุก แขวนจำปาสัก สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10 การปริวรรตเอกสารโบราณอีสาน:กรณีศึกษาเรื่องลำท้าวคตท้าวซื่อ
11 การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการแก้ปัยหาความยากจนเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ. 2548
12 ศูนย์ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
13 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 การป้องกันปัญหาโรคเอดส์และกามโรคในเยาวชนทที่อยู่ในหอพัก จังหวัดอุบลราชธานี
15 วิถีชีวิต ผู้คน และพื้นที่ชุ่มน้ำ : พลวัตการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศน์แบบ "กุด" ของชุมชนเมืองในเขตรอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 วิถีชีวิต ผู้คนและพื้นที่ชุ่มน้ำ : พลวัตการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศแบบ "กด" ของชุมชนเมืองในเขตรอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี กับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2539
17 ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย-กวย (ส่วย) เลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2538
18 ผีปะกำ : คติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชาวไทย - กวย (ส่วย)เลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพื่อการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในเขตอีสานใต้