ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมสุข หินวิมาน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
2 การสื่อสารอัตลักษณ์กับการแต่งกายของชาวไทยโซ่ง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 การปรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์ :
4 การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติของผู้ผลิตละครโทรทัศน์
5 บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงของชาติ
6 การสื่อสารเพื่อต่อรองและต่อสู้ทางความหมายของผู้หญิงร้องเพลงกลางคืน
ปี พ.ศ. 2551
7 มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย
8 ภาพตัวแทนคนจนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์
9 วาทกรรม "ครอบครัว" ของบุคคลสาธารณะ :
10 ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้
11 การเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมใช้สิทธิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การบริหารงานของสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดผู้สื่อข่าว 1 คนทำได้หลายสื่อ
13 ภาพลักษณ์ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
14 ภาพตัวแทนผีผู้หญิงในละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2549
15 เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน ศึกษากรณีตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
16 เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน ศึกษากรณี ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2534
17 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการสร้างความชอบธรรมของรัฐ : วิเคราะห์รายการข่าวภาคถ่ายทอด
18 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กับการสร้างความชอบธรรมของรัฐ : วิเคราะห์รายการข่าวภาคถ่ายทอด