ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมสมร ชิตตระการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวัติ แก้วประดับ 8
2 สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 8
3 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 6
4 กิจจา สว่างเจริญ 5
5 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 4
6 จักรี ทองเรือง 3
7 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 3
8 สถาพร พฤฒิพรรลาย 3
9 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 3
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 นพพร ตันติรังสี 3
12 เบญจมาส จันทร์ฉวี 2
13 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
14 วันทนา เหรียญมงคล 2
15 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
16 วันดี อุดมอักษร 2
17 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
18 จันทิภา ปุรินทราภิบาล 2
19 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
20 ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 1
21 สุจิตรา แก้วสระ 1
22 จันทิภา ปุริทราภิบาล 1
23 มาลินี วงศ์นาวา 1
24 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 1
25 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
26 วิบูลย์ ฤทธิทิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 1
3 2547 3
4 2546 1
5 2545 1
6 2541 1
7 543 31