ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศิริ แสงโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา ชะนะ 26
2 เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์ 23
3 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 10
4 อรรัตน์ มงคลพร 9
5 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 9
6 สุนันทา จันทกูล 7
7 สิริกุล วะสี 7
8 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
9 เนตรนภิส เขียวขำ 6
10 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 5
11 พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ 4
12 ศุภชัย บุศปพงศ์ 4
13 รัติยา พงศ์พิสุทธา 4
14 ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 3
15 คณพล จุฑามณี 3
16 จิระเดช แจ่มสว่าง 3
17 ศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์ 3
18 เฉลิมชัย วงษ์อารี 3
19 ทศพล พรพรหม 2
20 สิทธ์ ใจสงฆ์ 2
21 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
22 สาวิตรี รังสิภัทร์ 2
23 หทัยรัตน์ เหลืองสดใส 2
24 สุพรรณี ชีววิริยะกุล 2
25 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
26 ศักดา ผาวิจิตรสกุล 2
27 อรรณพ องค์สกุล 2
28 ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม 2
29 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 2
30 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 2
31 สุนทรีย์ ยิ่งชัชวาลย์ 2
32 กนิษฐา สังคะหะ 2
33 จริงแท้ ศิริพานิช 2
34 สรัญญา วัชโรทัย 1
35 เจริญ ขุนพรม 1
36 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
37 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
38 เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 1
39 ธัญมน สังข์ศิริ 1
40 สุรเชษฐ จามรมาน 1
41 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
42 นางสาวธัญมน สังข์ศิริ 1
43 ดร.จักรมาส เลาหวณิช 1
44 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 1
45 นางสาวระติรส เชียงสิน 1
46 ดร.วีระณีย์ ทองศรี 1
47 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
48 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
49 สมชาย ธนสินชยกุล 1
50 วีระณีย์ ทองศรี 1
51 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
52 สุภาพร อิสริโยดม 1
53 อังสุมา ชยสมบัติ 1
54 น.ส.รัตติรส เชียงสิน 1
55 กวิศร์ วานิชกุล 1
56 น.ส.ชิดชนก เกษี 1
57 เอ็จ สโรบล 1
58 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
59 สุวรรณา ปัญญา 1
60 รัตติรส เชียงสิน 1
61 สุมิตรา แสงวนิชย์ 1
62 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
63 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
64 สมนึก วงศ์ทอง 1
65 น.ส.ธัญมน สังข์ศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 7
7 2552 5
8 2551 5
9 2550 2
10 2549 4
11 2548 1
12 2547 1
13 2545 10
14 2543 1
15 2540 3
16 2539 2
17 2538 2
18 2534 8
19 2533 14
20 2531 3
21 2529 4
22 2528 3
23 2526 1
24 1086 1
25 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ชีววิทยา การเข้าทำลายแบบแฝงและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา Phomopsis species สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน
ปี พ.ศ. 2557
2 การยืดอายุการเก็บรักษาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระดับกึ่งการค้าเพื่อการส่งออกด้วยสารเคมีและสมุนไพร
3 โครงการการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
4 การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
5 การจำแนก การเข้าทำลายของเชื้อรา Phomopsis sp. และการลดการเข้าทำลายผลทุเรียน
6 การศึกษาผลกระทบของการอบแห้งข้าวด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนต่อการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับโรงสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
7 การกระจายของเชื้อสาเหตุของโรคของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อผลที่มีต่อความงอกของเมล็ด
8 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง
10 โรคผลเน่าของทุเรียน การดื้อยาต่อสารเคมีของเชื้อ และการควบคุม
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)
12 การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้
13 การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย
14 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
15 การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียว ที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum Sacc. บนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ด้วยสารสกัดจากขมิ้นชัน (Turmeric ; Curcuma longa Linn.)
16 การตรวจเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างจุดตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี
17 การเข้าทำลายใบองุ่นของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสและความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าทำลายใบและผลองุ่นในสภาพแปลงปลูก
ปี พ.ศ. 2552
18 การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพื่อการจัดการโรคของกล้วยไม้ในโรงเรือน
19 โครงการวิจัยการหาค่าปริมาณเชื้อสูงสุดที่ติดกับเมล็ดข้าวของเชื้อราที่สำคัญโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้าว
20 การปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus ochraceus และ เชื้อราอื่นๆและสารพิษ ochratoxin ขณะเก็บเกี่ยวและขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟ
21 ความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบโดยวิธี Polymerase Chain Research.
22 การปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus ochraceus และเชื้อราอื่นๆ และสารพิษ ochratoxin ขณะเก็บเกี่ยวและขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟ
ปี พ.ศ. 2551
23 การควบคุมโรคราดำบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)
24 การตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดข้าว และ จุดตัดสินใจเพื่อการคลุกเมล็ด
25 การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำร้อนเพื่อการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงเพื่อการส่งออก
26 การใช้สมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม้
27 การกระตุ้นความต้านทานของผลกล้วยให้ต่อต้านโรคแอนแทรคโนสโดยใช้เชื้อยีสต์ และสารสกัดจากเชื้อยีสต์
ปี พ.ศ. 2550
28 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
29 การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มไคโตแซนและการพัฒนาสูตรเพื่อใช้ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
31 ความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบโดยวิธี Polymerase Chain Research.
32 ความรวดเร็วและแม่นยำ ในการตรวจสอบเชื้อรา Colletotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบ โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
33 การควบคุมโรคผลเน่าของลองกองภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำยางพาราสด
ปี พ.ศ. 2548
34 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2547
35 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2545
36 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน
37 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
38 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
39 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
40 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
41 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
42 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
43 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
44 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
45 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2543
46 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2540
47 การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)
48 การควบคุมโรคผลเน่าทุเรียน
49 การคัดเลือกจุลินทรีย์แอนทาโกนิสต์ เพื่อการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2539
50 สุขภาพเมล็ดพันธุ์พืช
51 ความมีชีวิตของรา Colletotruchum dematium บนเมล็ดพันธุ์และเปลือกผลพริก ในการเก็บรักษาไว้ที่อุรหภูมิห้อง
ปี พ.ศ. 2538
52 การควบคุมโรคผลเน่าทุเรียน
53 การคัดเลือกจุลินทรีย์แอนทาโกนิสต์ เพื่อการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2534
54 การศึกษาและป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์
55 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตธัญญพืช : โรคและการป้องกันกำจัด
56 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum โดยการควบคุมบรรยากาศและสารเคมี เพื่อการ
57 การศึกษาและป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่าง ๆต่อการเกิดโรคไหม้ของหญ้าขน
58 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : การถ่ายทอดเชื้อทางเมล็ดของเชื้อรา Drechslera hawaiiensis บนเมล็ดหญ้ารูซี่ และการควบคุมโดยการคลุกเมล็ด
59 การรับรองสุขภาพของเมล็ดพันธุ์
60 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์
61 สารพิษจากเชื้อราและการป้องกันกำจัดในข้าวโพดและธัญพืชอื่นๆ
ปี พ.ศ. 2533
62 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหญ้ารูซี่
63 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : การศึกษาความสามารถ ในการทำให้เกิดโรคและการถ่ายทอด เชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Helminthosporium rostrata กับหญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis
64 การศึกษาโรคที่สำคัญของพืชผัก เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
65 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตธัญพืช : โรคและการป้องกันกำจัด
66 การสำรวจโรคหญ้าอาหารสัตว์ "Sudax"
67 โรคเน่าของผลเงาะที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae Pat.
68 ผลตอบสนองของผลมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา
69 โรคใบไหม้ของข้าวบาร์เลย์
70 ประสิทธิภาพของสารเคมีฆ่าเชื้อราในการควบคุมโรคใบจุดของข้าวบาร์เลย์
71 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคผลเน่าของมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา
72 การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายหลังการใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นพลังงานทดแทนของเกษตร ในจังหวัดนครปฐม
73 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
74 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : โรคผลเน่าของเสาวรสหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม
75 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคขั้วผลเน่า (Botryodiplodia theobromae Pat.)และแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides Pen2) บนผลมะม่วงเพื่อการเก็บรักษาในห้องเย็น
ปี พ.ศ. 2531
76 สารพิษจากเชื้อราและการป้องกันกำจัดในข้าวโพดและธัญพืชอื่นๆ
77 ความมีชีวิตของรา Colletotruchum dematium บนเมล็ดพันธุ์และเปลือกผลพริก ในการเก็บรักษาไว้ที่อุรหภูมิห้อง
78 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ผลิตที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2529
79 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตธัญพืช : โรคและการป้องกันกำจัด
80 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ด้วยสารเคมี
81 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคแอนแทรคโนสและการ เปลี่ยนแปลงทางสรีระของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
82 การศึกษาโรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae Pat. ของฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2528
83 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ผลิตที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
84 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหญ้ารูซี่
85 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : การศึกษาความสามารถ ในการทำให้เกิดโรคและการถ่ายทอด เชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Helminthosporium rostrata กับหญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis
ปี พ.ศ. 2526
86 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
87 การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว
88 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ด้วยสารเคมี
89 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคแอนแทรคโนสและการ เปลี่ยนแปลงทางสรีระของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
90 การศึกษาโรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae Pat. ของฝรั่ง
91 การศึกษาโรคที่สำคัญของพืชผัก เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
92 การสำรวจโรคหญ้าอาหารสัตว์ "Sudax"
93 ผลตอบสนองของผลมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา
94 ประสิทธิภาพของสารเคมีฆ่าเชื้อราในการควบคุมโรคใบจุดของข้าวบาร์เลย์
95 การศึกษาและป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์
96 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตธัญญพืช : โรคและการป้องกันกำจัด
97 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum โดยการควบคุมบรรยากาศและสารเคมี เพื่อการ
98 การศึกษาและป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่าง ๆต่อการเกิดโรคไหม้ของหญ้าขน
99 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : การถ่ายทอดเชื้อทางเมล็ดของเชื้อรา Drechslera hawaiiensis บนเมล็ดหญ้ารูซี่ และการควบคุมโดยการคลุกเมล็ด
100 การรับรองสุขภาพของเมล็ดพันธุ์
101 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคผลเน่าของมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา
102 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
103 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : โรคผลเน่าของเสาวรสหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม
104 การศึกษาโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ : การควบคุมโรคขั้วผลเน่า (Botryodiplodia theobromae Pat.)และแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides Pen2) บนผลมะม่วงเพื่อการเก็บรักษาในห้องเย็น
105 สุขภาพเมล็ดพันธุ์พืช
106 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์
107 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
108 โรคเน่าของผลเงาะที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae Pat.
109 โรคใบไหม้ของข้าวบาร์เลย์
110 การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายหลังการใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นพลังงานทดแทนของเกษตร ในจังหวัดนครปฐม