ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยณรงค์ คันธพนิต 2
2 สมบัติ ศรีจันทร์ 2
3 ปรารถนา พฤกษะศรี 2
4 นงนุช อังยุรีกุล 1
5 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
6 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
7 โสภิณ ทองปาน 1
8 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
9 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
10 ภานุ เศวตาสัย 1
11 จันทิมาภรณ์ คำมั่น 1
12 วิษณุ วาสนกมล 1
13 จันทร์พิมพ์ สมพงษ์ 1
14 มโนรส ทองรส 1
15 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
16 ปวีณา ทัศดร 1
17 กนกพร ภาชีรัตน์ 1
18 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
19 เดชรัต สุขกำเนิด 1
20 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
21 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
22 ดวงรัตน์ เหลืองอ่อน 1
23 วิรัชภรณ์ ภิงคะสาร 1
24 ปิติ กันตังกุล 1
25 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
26 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
27 วินัย พุทธกูล 1
28 สมพร อิศวิลานนท์ 1
29 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
30 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
31 เอื้อ สิริจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2551 2
5 2550 4
6 2544 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่มีผลต่อส่วนครองตลาดของเพชรเจียระไนไทยในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
ปี พ.ศ. 2554
2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดต้นทุน การผลิตด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผักและผลไม้กระป๋องภายใต้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต การตลาด และการประเมินผล การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2551
5 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
6 การวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
8 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิต การตลาด และผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัวบ้านคำขวาง จังหวัดอุบลราชธานี
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปทานและอุปสงค์ของไข่ไก่ในประเทศไทย
10 รูปแบบการผลิตที่เหมาะสมของการลงทุนเลี้ยงสุกรขุนในทางการเงินในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
11 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 9 ลุ่มน้สาขาภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ เชียงราย